dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ทีดีอาร์ไอแนะใช้ผลวิจัยให้คุ้มค่า ลดขั้นตอนซับซ้อน-ต่อยอดไปใช้

 ทีดีอาร์ไอแนะใช้ผลวิจัยให้คุ้มค่า ลดขั้นตอนซับซ้อน-ต่อยอดไปใช้

 

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธานทีดีอาร์ไอ และคณะ เป็นผู้ศึกษาโครงการ วิเคราะห์สถานะการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และจัดทำระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีการทำการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างเป็นระบบและเต็มรูปแบบ ผลของการศึกษาจะช่วยตอบโจทย์ความคุ้มค่า และความจำเป็นของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ที่ฝ่ายนโยบายควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการลงทุนนโยบายระยะสั้นอื่น ๆ

 

ดร.สมเกียรติกล่าวว่า คณะวิจัยได้นำเสนอผลศึกษาในการสัมมนาหัวข้อ ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ : สรุปข้อเสนอเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้ประดับปานกลางด้วยกัน และประสิทธิภาพของงานวิจัยและพัฒนาของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องทุ่มเททรัพยากรให้เกิดการวิจัยและการพัฒนา เพื่อสร้างปัญญาของคนมากขึ้น เพราะการวิจัยและพัฒนา ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับนักวิจัยเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับภาคีต่าง ๆ มากมาย ทั้งนักการเมือง ผู้กำหนดนโยบาย สำนักงบประมาณ  ฯลฯ

 

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องว่า งานวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการในประเทศไทยนั้นมีประโยชน์ และทำให้เกิดผลตอบแทนทั้งที่วัดเป็นตัวเงินได้ และที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้นั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่  เพราะมีข้อสงสัยมาตลอดว่าเป็นการทำวิจัยแล้วเอาไป ขึ้นหิ้งไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ แต่จากการศึกษาโดยดูระบบประเมินการวิจัยของประเทศพบว่า มีงานวิจัยจำนวนไม่น้อย ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ 

โดยการศึกษาได้ออกแบบ และจัดทำระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศ โดยเน้นการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ ที่ให้ความสำคัญกับกลไกการสร้างความรับผิดชอบและความคุ้มค่า

 

การทำให้การประเมินง่ายและมีต้นทุนต่ำที่สุดต่อทุกฝ่าย โดยใช้ตัวชี้วัดใหม่เท่าที่จำเป็น ลดภาระในการรายงานข้อมูลโดยเชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการในปัจจุบัน  คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะมีผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในรูปแบบที่ต่างกัน และใช้ระยะเวลาในการประเมินต่างกัน โดยพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินทั้งปัจจัยนำเข้า ผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบ ใช้แนวทางการประเมิน ทั้งการประเมินในเบื้องต้นทันทีหลังโครงการเสร็จสิ้น  ประเมินการนำผลงานวิจัยไปใช้ช่วง 3-5 ปี หลังจากโครงการเสร็จสิ้น และประเมินผลกระทบ 5-10 ปี หลังจากโครงการเสร็จสิ้น

 สิ่งที่นำมาประเมินคือ ดูว่าใช้อะไร ใช้เงินเท่าไหร่ ใช้คนเท่าไหร่ และได้อะไรออกมา ซึ่งสิ่งที่ออกมาคือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ได้ทรัพย์สินทางปัญญา ได้สิทธิบัตร และเมื่อได้อย่างนี้แล้วการถูกนำไปใช้อย่างไร

  การศึกษานี้ได้แสดงตัวอย่างการประเมินผลกระทบสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ประเมินความคุ้มค่า (ตัวเงิน)ได้ยาก เช่น การประเมินผลกระทบสาขามนุษย์ศาสตร์ กรณีการวิจัยประวัติศาสตร์พม่า โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์  ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์และทำวิจัยในเรื่องประวัติศาสตร์  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่ามายาวนาน จากงานวิจัยของ  รศ.ดร.สุเนตร ซึ่งได้ไปศึกษาจากหลักฐานประวัติศาสตร์ของพม่า ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ต่อประวัติศาสตร์ของไทยและพม่า และก่อให้เกิดการถกอภิปรายต่อประเด็นต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ และมีผลกระทบในทางเศรษฐกิจตามมา ได้แก่ ผลิตบทความวิชาการและหนังสือต่างๆ เช่น พม่ารบไทย (พ.ศ. 2537), พระสุพรรณกัลยาจากตำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2542) เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์แก่ประชาชน เป็นที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์แก่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ในการเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ในการท่องเที่ยว ช่วยให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพในทางวิชาการสูงขึ้น ก่อให้เกิดรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างจากการทำวิจัยของนักวิจัย 1 คน ที่ทำเรื่องที่คนรู้สึกว่าไกลตัว แต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบและประเมินเป็นมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

 ดร.สมเกียรติกล่าวต่อว่า มีงานวิจัยลักษณะนี้อีกมาก แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ จึงไม่รู้ว่ามีอยู่เยอะแค่ไหนและก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร และจุดอ่อนของการวิจัยและพัฒนาคือต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผล ระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศจะช่วยทำให้ตัวอย่างรูปธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมา และงานวิจัยอะไรที่ทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็จะถูกเลิกทำไป ระบบประเมินผลการวิจัยจึงมีความสำคัญมาก และภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 

การศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  โดยเฉพาะข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประเมิน  พร้อมทั้งระบุปัจจัยความสำเร็จโดยให้ วช. ควรจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบและดูแลระบบฯ อย่างชัดเจน  จัดสรรทรัพยากร 5-7 เปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ดูแลระบบ และผู้จัดทำรายงานผลการประเมินประจำปี มีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้นักวิจัยให้ข้อมูล   และควรร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ทำ MOU กับหน่วยงานวิจัยในการกรอกข้อมูล ขอความร่วมมือจากคณะกรรมาธิการงบประมาณ ให้ไม่พิจารณาอนุมัติงบประมาณแก่โครงการที่เข้าข่ายเป็นงานวิจัย แต่ผู้ของบไม่ได้ยื่นเรื่องผ่าน วช. เป็นต้น

 ดร.สมเกียรติกล่าวว่า ไม่มีประเทศไหนที่พัฒนาขึ้นมาจากการใช้แรงงานราคาถูก  และการเอาเปรียบทรัพยากรธรรมชาติไปเรื่อย ๆ  การจะออกจากวังวนตรงนี้ได้ก็ด้วยการลงทุนสติปัญญา ซึ่งก็ต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา ตอนนี้เราได้ออกแบบระบบตัวอย่าง โดย วช.จะนำไปดำเนินการต่อและจะได้เครื่องมือ คือ วิธีการประเมิน และหากเป็นไปตามข้อเสนอของงานศึกษานี้จะทำให้ทุกปีจะต้องมีรายงานประจำปีออกมาว่า ระบบวิจัยของประเทศมีผลดี ผลเสีย ต้นทุน ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน และมีผลกระทบอะไรที่ตกมาสู่ประชาชนบ้าง  สำหรับการนำไปใช้ก็น่าจะมีการคุยกัน 5 ส.1ว จะต้องมาเลือกดัชนีชี้วัดขึ้นมาร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ผู้วิจัยมากเกินไป

 

เมื่อมีระบบการประเมินที่เชื่อถือได้ตรงไปตรงมา เปิดกว้างโปร่งใส และประเมินออกมาได้ว่า งานวิจัยมีประโยชน์ต่อประเทศ   จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายเกิดความเข้าใจ  และให้ความสำคัญในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนามากขึ้น  แทนการนำเงินไปใช้กับนโยบายเฉพาะหน้าหรือนโยบายระยะสั้นเท่านั้น

วันที่เขียนบทความ 15/09/2555

http://www.tcijthai.com/TCIJ/


 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดนานาสาระ

เสวนาวิชาการ “ประเทศไทยในกระแสทุนนิยมโลก
ผลวิจัยเฮย์ชี้เงินเดือนผู้บริหารไทย แพงติด 1 ใน 10 ของโลก
‘ชาลี ดีอยู่’ แรงงานชาวพม่าบาดเจ็บได้รับเงินชดเชยจากซีพีแล้ว
ชี้ พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบกระทบอาชีพ‎ ชาวไร่เรียกร้องขอเพิ่มโควต้ายาสูบ
โครงการรณรงค์เพื่อเสื้อผ้าสะอาด ร้องผู้แทน EU ร่วมสังเกตคดีไทรอัมพ์ฯ
เออีซีกระทบหนัก 3 อาชีพ “หมอฟัน-พยาบาล-วิศวกร ” อ่วมแน่
บีโอไอ เผยยอดลงทุน 4 เดือนแรกแตะ 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 31%
10 อันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
@มหาวิหารแห่งแรงงาน@ โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ไทยนำโด่ง รายได้ไม่เท่าเทียม มากสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
ตั้งกองทุนประกันความเสี่ยง หวังคนงานเข้าถึงสิทธิเงินชดเชยหากถูกเลิกจ้าง
หอการค้าไทยเผย7ธุรกิจอ่วมวิกฤตยูโร เตรียมชง10มาตรการขอให้รัฐช่วย
10 ประเทศที่คนใช้เวลาทำงานน้อยที่สุด
เผยคนงานไทยไปทำงานลิเบียชนะคดีฟ้องร้องบริษัทจัดหางาน
“เจาะลึกและตีแผ่ขบวนการพาคนไทยมาเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดน ฟินแลนด์”
รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ. 2554
ประมวลภาพ: ออง ซาน ซูจี เยือนชุมชนชาวพม่าที่มหาชัย
ซูจีปราศรัยที่มหาชัย ยันต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ
[คลิป] ออง ซาน ซูจีจับมือทักทายผู้สนับสนุนที่มหาชัย
รับมือ แรงงานพม่ากลับประเทศ
คาดพิสูจน์สัญชาติไม่ทันกำหนดในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ เตรียมเสนอ ครม.ขยายเวลา
"ขยะพลาสติก" ส่งผลดีต่อระบบนิเวศในมหาสมุทร
ไม่ง่ายอย่างที่คิด เปิดชีวิตพนักงานนับเงิน
กองหนุนแรงงาน บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
เดินขบวนวันแรงงานแห่งชาติ
ประวัติศาสตร์วันแรงงาน
เตือนตกงานทั่วโลกปีนี้202ล้านคน
อุปทูตพม่าเยี่ยม "พัฒนาซีฟู้ดส์" ที่สงขลา - รมช.แรงงานพม่าระบุจะเฝ้าจับตาไม่หยุด
ธุรกิจดิ้นพึ่งเครื่องจักรไม่รับคนเพิ่ม เอสเอ็มอีถูกบีบรอบด้านใช้แรงงานต่างด้าวมากขึ้น
ภาคอุตฯ ทะลักไหลเข้าแปดริ้ว เร่งสร้างขยายโรงงาน ทำชาวบ้านรอบข้างเดือดร้อน
ย้อนรอยดราม่า “แอปเปิ้ล”: สำรวจสิทธิแรงงานเบื้องหลังเทคโนโลยีสื่อสาร
กก.แพทย์ สปส.ห่วงบริการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทีดีอาร์ไอ เผย เปิดเสรีการค้าทำให้ความต้องการแรงงานเพิ่ม
ครม.ไฟเขียว ให้ ขรก. ชาย ลาช่วยคลอดบุตร-ลาบวช
“เผดิมชัย” เด้ง ขรก.กราวรูด ซี 9 ยัน ซี 7 สังเวยค่าหัวคิวอิสราเอล
คปก.ให้เลื่อนการพิจารณาร่างแก้ไข รธน.
ข้าราชการชาย ลาดูแลภรรยาคลอดได้15วัน
CSR พลังอำนาจของ “ภาพลักษณ์” หรือ “มายาคติ” ลวงโลก?
เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง 10 อันดับพฤติกรรมยอดแย่ในที่สาธารณะของคนไทยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปะละเลย 10 อันดับ
“เผดิมชัย” จี้ ก.แรงงาน ต้องเห็นผลงานชัดเจนใน 6 เดือน
ไทยติดอันดับ 137 ด้านเสรีภาพของสื่อ
กระทู้สดเรื่องค่าครองชีพ
“เผดิมชัย” เผย เกาหลีใต้ต้องการแรงงานไทยเพิ่มจากร้อยละ 24 เป็นร้อยละ 53 เสนอทูตเกาหลีขอขยายเวลาแรงงานไทยทำงานในเกาหลี
"ฮิตาชิ" ประกาศเลิกผลิตโทรทัศน์
สหภาพฯ ต้านรัฐขาย ปตท.ห่วงเปิดทาง “กลุ่มทุน-การเมือง” เข้าฮุบ
'รสนา โตสิตระกูล' แฉ..แผนกินรวบประเทศไทย ใต้อุ้งมือ “ปตท.”
นักวิชาการเตือน!ประกันสังคมหลังปี'55 ห้ามเงินรั่ว หวั่นกองทุนเจ๊ง
ยอดค้างจ่ายเงินสมทบกว่า 2.5 หมื่นล้าน สปส.ตั้งทีมเฉพาะกิจทวงหนี้
“เผดิมชัย” จี้ สปส.ทำงบประกันสังคม ปี’56
ศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน: 10 เรื่องเด่น 10 เรื่องด้อยประเด็น “พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน” ในรอบปี 2554
เมืองไทย 2555 อะไรรอเราอยู่ ตอน 5: คุยกับวาสนา ลำดีขบวนการแรงงานหลังวิกฤตน้ำท่วม
สปส.เล็งเพิ่มประกันการจ้างงานในร่างประกันสังคมฉบับใหม่
ล้มกลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก พลัง Social media พลิกสังคมไทย
กสร.ผนึกกำลังจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงาน
ที่มาฉายารัฐบาล
เสวนาฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรม
“ฮิวแมนไรต์วอตช์” ประณามไทย “แล้งน้ำใจ” ส่งผู้ลี้ภัยชาวม้งกลับลาว
นักวิชาการจวก มติ สปส.กรณีค่า RW ทำลายระบบหลักประกันสุขภาพไทยเละ
แรงงานชง พม.ตั้งอนุกรรมการส่งเสริมการจ้างงานในผู้สูงอายุ
ครม. อุบเพิ่มเงินรักษาพยาบาล ส.ส.-ส.ว. จากครั้งละ 2 หมื่น เป็น 1 แสน
วีดีโอ เสียงแรงงานไทยหลังวิกฤติอุทกภัย
ประธานบอร์ด สปส.ฟันธงรักษาโรคร้ายแห่เข้า รพ.สังกัด ร.ร.แพทย์
ต่างมุมกระแสเลิกจ้างหลังน้ำลด สภาอุตฯชี้ยังต้องการแรงงานจำนวนมาก
สถิติคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในปี 2554
ภาคีเครือข่ายต้านคอรัปชั่น จับตาโครงการรัฐบาล
'ภาคเอกชนกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น' โดย 'ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์'
กกจ.แจงประมูล Bio Data ต่างด้าวโปร่งใส ชี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญา รอกรมบัญชีกลางอนุมัติงบ 570 ล้านบาท ปลัดแรงงานเผยไม่รื้อประมูล หากกกจ.ยันดำเนินการถูกต้อง หลังงบมาเดินหน้าได้ทันทีไม่ต้องรอรมว.แรงงานใหม่อนุมัติ
นักวิเคราะห์เตือนถนนการเมืองของ “ยิ่งลักษณ์” ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ
สั่งทูตแรงงานขยายตลาด ตปท. ดันช่างฝีมือบุกตะวันออกกลาง
คนงานในลิเบียร้องไม่ได้ค่าจ้างค้างจ่าย
รื้อเหมาช่วงแรงงานต่างด้าว โอนทะเบียนให้นายจ้างตัวจริง
ส่งกองปราบลุยสางคดีฆ่าแกนนำต้านโรงงานถ่านหินสมุทรสาคร
นโยบายแรงงานไร้จุดยืนการแก้ไข
หนุน 5 จว.นำร่องนำเงินเข้ากองทุนละ 5 แสน ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคม
เสวนาโต๊ะกลม "กรุงเทพธุรกิจ" ปชป. ขายนโยบายเพิ่มรายได้แก้ทั้งระบบ เสนอปรับโครงสร้างภาษี ยืนซัด พท. ไม่เอา "แลนด์บริดจ์" นักวิชาการเสนอปรับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10%
อนาคตชวนสลดหดหู่-ตรรกะโกงแล้วบ้านเมืองเจริญ !!
นักเศรษฐศาสตร์ติง 14 นโยบาย พท. คิดให้รอบคอบก่อนทำ
ต่างชาติส่งซิกก่อนไทยตกขบวน จี้ปฏิรูปการศึกษา-รื้อนโยบายลงทุน
“ชีวิตของคนเผ่าม้ง ไม่ต้องการให้ผู้มีอำนาจ นำอำนาจมาใช้ในทางที่ผิด เมื่อใดอำนาจถูกใช้ในทางที่ผิด ความหายนะก็จะเกิดขึ้นทันที” ภาษิตบทนี้ทำให้คิดถึงบางเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
ค้านให้นายจ้างซื้อประกันให้แรงงานข้ามชาติ หวั่นผลักภาระให้ลูกจ้าง
ม็อบโรงงาน ขู่ประท้วงต้านก๊าซ LPG แพง
อึ้ง! คนไทยรับได้รัฐบาลคอร์รัปชั่น หากได้ประโยชน์ด้วย
พนักงานจีนเข็นรถเจ้านายเมากลับบ้าน
ตั้งเบจภาคีวางกฎขนถ่านหินสมุทรสาคร-ชาวบ้านปิดถนนพอใจสลายตัว
กรีนพีซชี้ รง.ผลิตสินค้าของอาดิดาส,ไนกี้ ปล่อยพิษลงแม่น้ำแยงซี
เวที กสม.ซัด “ประชานิยม-ประชาภิวัฒน์” หมากธุรกิจการเมือง มอมเมา ปชช.
ไล่ออก! เขมรไทยก่อม็อบกลางโรงงานไก่
สึนามิกระทบแรงงานไทย
สบท.ชี้ "ทรู" ครองแชมป์คิดค่าบริการผิด ด้านฮัทช์ เอไอเอส ดีแทค ถูกร้องปัญหามือถือระบบพรีเพดมากสุด
ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากสาขาต่างๆ ฝากการบ้านรัฐบาลใหม่ ภายใต้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
เสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนก่อนปิดหีบเลือกตั้ง
ดร.สุเมธ ห่วงนโยบายขายฝัน คนไทยรวยกระจุก จนกระจาย
แรงงานอพยพชาวมอญเรียกร้องค่าชดเชยหลังถูกเจ้าหน้าที่ไทยยิง
หลักประกันสุขภาพของประชาชน สิทธิภายใต้ 3 กองทุน ไม่ใช่ตัวประกันขององค์กรใดๆ
ประเทศไทยกับการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัย
ฟังเสียงแรงงานข้ามชาติที่ "ทำงานในบ้าน"
นโยบายแรงงานในมุมมองผู้ประกอบการ
ผู้ส่งออกจี้รัฐเร่งผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
อุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มฟื้น หลังชะลอการผลิต รออะไหล่จากญี่ปุ่น
แรงงานไทย พม่าร่วมเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ บ.แอล ที ยูฯ
รง.ปัดข่าวแรงงานเด็กต่างด้าวในการประมงแค่คลาดเคลื่อน ล้อมคอกหามาตรการ
ฮือฮา! เศรษฐีแจกเงินพนักงาน ฉลองได้หลานเพิ่ม
หนุ่มใหญ่มะกันตกงานก่อเหตุปล้นแบงก์ $1 หวังเข้าคุกใช้สวัสดิการสังคม
ก.แรงงานมึนตำรวจยังไล่บี้จับแรงงานต่างด้าว ขณะอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน เร่งประสานชี้แจง
พรรคการเมืองเกทับค่าแรงขั้นต่ำ อัดโปรโมชั่นแรงงานนอกระบบ
TDRI: เรื่องไม่(เล็ก)แรงงานไทย ขาดแคลนไม่ขาดคน
LG ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14 ล้านตัน ภายในปี 2554 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
จวกนโยบายแรงงานแค่ขายฝัน ฟันธงต้นทุนบาน-สินค้าราคาพุ่ง
จัดมหกรรมอาชีพ15,000 ตำแหน่งอุ้มบัณฑิตจบใหม่
เตือนปี 2030 โลกเจอวิกฤตอาหาร ราคาเพิ่มสองเท่า
สปสช.เพิ่มกลุ่มยาต้านพิษอีก 4 รายการ ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้รับพิษโบทูลินั่ม ท็อกซิน
ชพน.ขอคะแนนนิคมอุตสาหกรรม ชูเพิ่มค่าแรงงานขั้นต่ำ 350 บาท
"รายได้"ผู้บริหาร บริษัทยักษ์ใหญ่ในเมืองไทย ผลตอบแทนเดือนละเป็น "ล้าน"
คนไทย เอือม ข้าราชการ รีดไถแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation