dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย

 

นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้ายจี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
Mon, 2012-04-30 19:14
พิสิษฐ์ ดิษะธนะสิทธิ์
 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.55 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร และมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการสังคมไทยสู่รัฐสวัสดิการอาเซียน” เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของกฎหมายแรงงานไทยและผลที่จะเกิดหลังจากมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Economics Community) หรือ AEC ในอีก 3 ปีข้างหน้า
อัฏพร คงสุภาพศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เสนอให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงเข้ามาบริหารกองทุนประกันสังคมแทนข้าราชการ โดยให้มีการคัดเลือกมาจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้ อัฏพรกล่าวถึงระบบประกันสังคมของไทยที่ต่างจากประเทศอื่นๆ โดยเมื่อไปรักษาฟัน ก็ต้องแยกบิลเป็นสองใบ (เบิกได้ครั้งละ 500 บาท) ทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้ว มีเงินอยู่เป็นแสนๆ ล้าน
“ผมถามเลขาธิการประกันสังคม ตอบคำถามผมได้ไหม ทำไมเวลาผู้ใช้แรงงานปวดฟันแล้วจะไปรักษา กลับบอกว่าไม่มีงบให้รักษา แต่อีกซีกหนึ่งบอกจะไปลงทุนต่างประเทศ แล้วเงินคุณมาจากใคร ใครเป็นเจ้าของเงิน ก็มาจากผู้ใช้แรงงาน” อัฏพรกล่าวและชี้ว่า ที่สุด คนที่ออกคำสั่งก็คือข้าราชการ ไม่ใช่แรงงาน
นอกจากนี้อัฏพรยังตั้งคำถามกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทว่าผู้ใช้แรงงานจะได้ใช้มูลค่าที่เพิ่มมาหรือไม่ เพราะในตอนนี้ค่าครองชีพก็กำลังสูงขึ้น มีการขึ้นค่าไฟ ค่าน้ำ ค่ารถเมล์ หรือแม้กระทั่งค่าอาหาร
ทางด้านไพสิฐ พานิชกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะถึงการปฏิรูปกฎหมายแรงงานว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานแบบยืดหยุ่น เพราะปัจจุบันทั่วโลกลดจำนวนของการจ้างแรงงานประจำลง แต่กลับจ้างแรงงานยืดหยุ่นหรือแรงงานนอกระบบขึ้น แรงงานในลักษณะนี้จะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราวหรือจ้างตามฤดูกาล ไพสิฐจึงได้ตั้งคำถามว่าจะให้มีการจัดระบบสวัสดิการของแรงงานเหล่านี้อย่างไร และจะให้ความสำคัญกับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างไร หรือแรงงานของไทยที่จะส่งออกไปนอกประเทศ จะมีนโยบายที่ชัดเจนอย่างไร หรือจะจัดการระบบการศึกษาที่เอื้อต่อคนทำงานที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับตัวเองให้สามารถเข้าไปสู่การจ้างงานแรงงานแบบใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม ไพสิฐชี้ว่าการที่จะปฏิรูปกฎหมายแรงงานจะต้องมองในเรื่องของความเป็นธรรมต่างๆ เหล่านี้ด้วย
ด้านโกวิท บุรพธานินทร์ กรรมการมูลนิธินิคม จันทรวิทุร กล่าวว่า เป้าหมายหลัก 4 ข้อของ AEC  ที่ว่า 1.ต้องการที่จะให้มีตลาดการผลิตเพียงหนึ่งเดียว 2.ต้องการให้มีการส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มอาเซียนมีศักยภาพในการที่จะแข่งขันกันประเทศต่างๆได้ 3.พัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะประเทศที่เข้ามาเป็นสมาชิกในภายหลังให้มีศักยภาพไม่แตกต่างกันนัก 4.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนให้สามารถเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ ว่าหลักการทั้ง 4 ข้อนี้เป็นหลักที่เอื้อประโยชน์ให้กับระบบทุนนิยม โดยจะทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่โดยเมื่อมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนเกิดขึ้นนั้น กลุ่มบุคคลที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือบุคคลที่สามารถเข้าถึงโอกาสได้มากที่สุด ได้แก่ 1.ผู้มีการศึกษาสูง 2.ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 3.บุคคลกลุ่มเล็กซึ่งได้แก่เจ้าของกิจการ (เจ้าของทุน) ส่วนแรงงานรากหญ้าอีกส่วนใหญ่อีกกว่า 50 – 60% นั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มในส่วนนี้
โกวิทกล่าวว่า ภายใต้กลไกภาครัฐของประเทศไทยที่ยังมีปัญหาอย่างมากมายในปัจจุบันเช่น ปัญหาความไม่มั่นคงในชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้าง ค่าชดเชย วันหยุด ลาคลอด และยังรวมไปถึงความไม่มั่นคงของชีวิตหลังการทำงาน และเมื่อเทียบกับ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน และเวียดนามแล้วประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมและประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศอันดับหลังๆ พอๆ กับ ลาว กัมพูชา และพม่าด้วยซ้ำ
โกวิทกล่าวว่าและสิ่งที่จะตามมาเมื่อเกิดรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกันเกิดขึ้นคือจะมีการเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติ ประเทศไทยก็จะมีนักลงทุนมาตั้งบริษัทประเภทต่างๆ หรือแม้แต่บริษัทไทยที่ไปจะไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน การลงทุนเหล่านี้จะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานทางด้านบริการระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก หากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเหล่านี้ บริษัทข้ามชาติต่างๆ ควรจะต้องปฏิบัติตามปฏิญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) หรือ ILO โกวิทกล่าวว่าปฏิญญาของ ILO มีแนวทางอยู่ 4 เรื่องคือ 1.เรื่องของการจ้างแรงงาน 2.การฝึกอบรม 3.สภาพการทำงาน 4.แรงงานสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นไม่ว่าประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนจะมาตั้งบริษัทในประเทศไทย หรือประเทศไทยจะไปลงทุนในประเทศอื่นๆ นักลงทุนก็ควรจะมีน้ำใจใน 4 เรื่องดังกล่าว เช่น การเน้นการฝึกอบรมให้กับแรงงานท้องถิ่น นอกจากนี้ สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเร่งแก้ไขก่อนจะมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน คือ การพัฒนาความสามารถของลูกจ้าง ให้มีทักษะที่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ทว่าในปัจจุบันหน่วยงานหลายหน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในเรื่องฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมต่างๆ ของแรงงานยังไม่มีการพัฒนา หรือกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติวิชาชีพแห่งชาติ


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation