dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน พื้นที่ ภาคตะวันออก

 บันทึกรายงานประชุม

คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน พื้นที่ ภาคตะวันออก

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕  วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ณ สำนักงาน สร.เอสโซ่ ประเทศไทย (กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก)

เริ่มประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

วาระที่ ๑                ผู้จัดการศูนย์ช่วยเหลือฯ แจ้งเพื่อทราบ

                คุณชฤทธิ์   มีสิทธิ์   ผู้จัดการศูนย์ช่วยเหลือฯ รายงานที่ประชุมว่า ศูนย์ฯ ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์ และ มูลนิธิเอเซีย มีระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐ ล้านบาท  เฉพาะงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย วงเงิน ๓ ล้านบาท

ในส่วนงานช่วยเหลือทางกฎหมายศูนย์บริหารจัดการและดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ ช่วยเหลือลูกจ้าง จำนวน ๗๖ คดี คดีที่เสร็จแล้วประมาณ ๕๐ คดี เรียกเงินให้ลูกจ้างทั้งสิ้น ประมาณ ๔ ล้านบาท

                แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ คืองานช่วยเหลือทางกฎหมาย การบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า และการพัฒนาอาชีพลูกจ้างที่ตกงานทั้งที่เป็นปัจเจกและกลุ่ม  งานด้านข้อมูล และงานสื่อสารสังคม  ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวมีการจัดตั้งศูนย์ฯพื้นที่ จำนวน ๒ พื้นที่ คือพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และพื้นที่ภาคตะวันออก  และจากการประชุมกันหลายครั้งผู้นำแรงงานและนักกฎหมายเห็นว่าควรจะดำเนินงานต่อไปแม้ว่ายังไม่มีงบประมาณสนับสนุนก็ตาม  เห็นว่าควรจะคิดกันเพื่อจะระดมทุน หรือทำโครงการพัฒนาอาชีพ    

วาระที่ ๒        พิจารณาจัดสรรตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือ ฯ พื้นที่ภาคตะวันออก

                ที่ประชุมมีมติเลือกและจัดสรร ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงานพื้นที่ภาคตะวันออก วาระ ๒ ปี ( มี.ค.๕๕ – ก.พ.๕๗) ดังนี้

๑.      นายสมพร             ขวัญเนตร              ประธานกรรมการบริหาร

๒.    นายจรัญ                ก่อมขุนทด            รองประธาน ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์

๓.     นายไพฑูรย์          บางหรง                 รองประธาน ฝ่ายบริหาร

๔.     นายพีรศักดิ์           สกุลเขียว               เลขาธิการ

๕.     นายวินัย                ติ่นโตนด               เหรัญญิก

๖.      นายประสิทธิ์                                        ฝ่ายจัดหา/ระดมทุน

๗.     นายณัฐวัตร           หวังสุดดี                ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์

๘.     นายเฉลย               สุขหิรัญ                 ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์

๙.      นายสมหมาย        ประไว                   ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์ และพัฒนาอาชีพ

๑๐.  นายเกียรติณรงค์   ศรทอง               ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร

๑๑. คุณจีริสุมัย            ณ  หนองคาย       ฝ่ายประสานงานด้านคดี

 

ทีมสนับสนุนกิจกรรม

๑.      คุณอภิชาติ            จับใจ                      สนับสนุน ฝ่ายประสานงานดำเนินคดี

๒.    คุณสพรั่ง               มีประดิษฐ             สนับสนุน ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร

๓.     คุณเกียรติศักดิ์      บุญเปี่ยม                สนับสนุน ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร

๔.     คุณสำราญ             อินมนตรี               สนับสนุน ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร

 

วาระที่ ๓               กำหนดแนวทางดำเนินการ กิจกรรมศูนย์ฯ

                พันธกิจ ๓ ด้านของศูนย์ช่วยเหลือฯ

๑.      ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้นำแรงงานที่ทำงานและต่อสู้เพื่อส่วนรวม

๒.    รวบรวมข้อมูลเพื่อหาทางเสนอให้หน่วยงานรัฐแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบให้แก่ลูกจ้าง

๓.     สื่อสาร และทำความเข้าใจปัญหาแรงงานต่อสังคม

การดำเนินงานหรือกิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือฯพื้นที่ภาคตะวันออก ในช่วงแรก

๑. การให้ความช่วยเหลือทางคดี (มีค่าใช้จ่าย)

 ๑.๑ คดีทั่วไป

๑.๒ คดีแรงงาน

(๑) คดีที่เกี่ยวข้องกับผู้นำแรงงาน / สมาชิกสหภาพแรงงาน   องค์กรต้นสังกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ  โดยอาจตกลงกับทนายความหรือมีระเบียบเพื่อหักเงินจากค่าทนายความสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือทางคดี

(๒) คดีที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างและคนทำงานทั่วไป        จะเรียกค่าบริการและค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ (ต่ำกว่าราคาในท้องตลาด)

  ๒. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการต่อสู้ของแรงงาน หรือคดีแรงงานเพื่อเป็นกรณีศึกษา

๓. กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความคิดแก่องค์กรแรงงาน  เพื่อจะได้เผยแพร่และมีข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่อไป

 

ภารกิจเร่งด่วน

๑.      แจ้งข่าวการจัดตั้งและดำเนินงานต่อในศูนย์ฯพื้นที่  ประชาสัมพันธ์ภารกิจ / รายนามคณะกรรมการศูนย์ฯ                 คุณสพรั่ง  มีประดิษฐ รับผิดชอบดำเนินการ

๒.    จัดทำแบบรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ ฯ           คุณจีริสุมัย  ณ หนองคาย  รับผิดชอบดำเนินการ

 

วาระที่ ๔               กิจกรรมยื่นข้อเสนอปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม                  

เป็นการร่วมขับเคลื่อนระหว่างคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน และภาคีด้านแรงงาน  นัดหมายเข้าพบและยื่นข้อเสนอในวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ดังนี้

(๑) เวลา  ๑๐.๐๐ น. เข้ายื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน           

(๒) เวลา  ๑๔.๐๐ น. เข้ายื่นต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน รอตอบรับ-นัดหมายเข้าพบ ฝ่ายประสานงาน จะแจ้งให้แต่ละท่านทราบโดยเร็ว เมื่อได้ความชัดเจน ขอให้ทุกท่านระบุกำหนดการนี้ไว้ เป็นประเด็นสำคัญ

วาระที่ ๕               อื่นๆ

                คุณสมพร   ขวัญเนตร   เสนอให้กรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงานพื้นที่ภาคตะวันออก ชุดที่ ๑ นำสาระการประชุมในครั้งนี้ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ต้นสังกัดของแต่ละท่าน เพื่อรับทราบกิจกรรมของศูนย์ฯ และ ขอมติรับรองการเป็นผู้แทนสหภาพฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือฯ ต่อไปด้วย

 

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๓๐ น.                            

                                                                   

 

                                                       

( นายพีรศักดิ์   สกุลเขียว )

เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรมศูนย์ช่วยเหลือฯ

แรงงานยื่น คปก.ปฏิรูปยุติธรรมแรงงาน เสนอออกข้อกำหนดศาลพิจารณาคดีพิเศษ
คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือฯ คสรท.ผู้นำแรงงาน และนักกฎหมายด้านแรงงานในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานอันสืบเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจกับปัญหากระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ...
เกี่ยวกับคดี /กรณีร้องเรียน โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
วีดีทัศน์ วิกฤติเศรษฐกิจโลกกับผลกระทบต่อแรงงานไทย ในการนำเสนอ "บทเรียนการต่อสู้ของแรงงาน ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก"
บทเรียนการต่อสู้ของแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
สรุปบทเรียนการต่อสู้ของแรงงาน จากกรณีศึกษาในภาวะวิกฤติเศรษฐกฤติ
เสวนาประเด็นสิทธิแรงงานกับการเข้าถึงสิทธิและความเป็นธรรมในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วม
4 อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษย์ชน (มอส) เปิดใจที่ได้เข้าร่วมงานกับศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
การประชุมสัมมนา กรณีเรื่องเด่นของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน”
4 องค์กรจัดหนัก !อบรมเข้มหลักสูตรพัฒนาผู้นำแรงงาน
ความคืบหน้าคดีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทร์น ซีบอร์ดฯ ฟ้อง ๖ แกนนำสร.ฟอร์ด มาสด้า แห่งประเทศไทย ยอมความไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายวันละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน
นางรัศมี รามศิริ พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง (ยามหญิง) เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมชาย
นางชวนพิศ แปลงทุน (ป้าสาย) ในนามสหภาพแรงงานจักรวาลเคมี และกรรมการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย)
วิกฤติแรงงานไทยในลิเบียกับศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
”การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน (หลักสูตรเข้มข้น)”
ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงานเร่งช่วยผู้นำสหภาพฯพื้นที่อุตสาหกรรมแหลมฉบังชี้ถูกละเมิดสิทธิต่อเนื่อง
เลิกจ้างลูกจ้าง 166 คน และปิดกิจการชั่วคราว โดยอ้างภาวะเศรษฐกิจและประกอบกิจการขาดทุน
สรุปบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครสิทธิแรงงานเพื่อเข้าถึงสิทธิแรงงาน
คนงานโวยถูกลดค่าจ้าง บริษัทอ้างปรับโครงสร้างใหม่
กรณีผู้นำและสมาชิกสหภาพแรงงานยานยนต์คนรับเหมาถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
โครงสร้างและเนื้อหาของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ... โดยละเอียด
ส.ค.ส.พระราชทาน นำสุขสู่ทุกท่าน
๑๑ เรื่องเด่น คนทำงาน กับ วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
ส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพ
สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษย์ชน
กรณ๊ลูกจ้างร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมกับ ครส.
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
โครงสร้างและเนื้อหาของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... โดยละเอียด
รายชื่อ อสร. และ อสส. ศูนย์ ๘ พื้นที่
สรุปการฝีกอบรมอาสาสมัคร
การอบรม อสร, อสส ครั้งที่ ๒
ความปลอดภัย
การจัดทำแผนปฏิบัติโครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
การอบรม อสร., อสส. เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
การสัญจรพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรี
ติดตามงานในพื้นที่ แลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อกฎหมายเพื่อการเข้าถึงสิทธิแรงงานพื้นที่ภาคตะวันออก(บ่อวิน)
ติดตามงานในพื้นที่ แลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อกฎหมายเพื่อการเข้าถึงสิทธิแรงงาน พื้นที่กลาง, นวนคร, อยุธยา, และสระบุรี
ลูกจ้าง(พนักงานขับรถ) ในงานขนส่งทางบก : แรงงานถูกเอาเปรียบ รัฐออกกฎหมายไม่สอดคล้องและไม่กำกับดูแล และจ้างงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
การจัดทำแผนปฏิบัติโครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
สัมมนาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจกับการจัดการวิกฤติแรงงาน
กรณ๊ลูกจ้างร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมกับ ครส.ก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (145308)
อยากให้ ค.ส.ช ปฎิรูปแรงงานข่นส่งเพราทุกวันนี้คนขับรถต้องฝืนทนจำยอมโดนเอารัดเอาเปรียบ
ผู้แสดงความคิดเห็น วิรัช วันที่ตอบ 2014-08-11 20:05:24 IP : 110.78.186.15ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation