dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือฯ คสรท.ผู้นำแรงงาน และนักกฎหมายด้านแรงงานในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานอันสืบเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจกับปัญหากระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ...

 23 มี.ค. 55 คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ผู้นำแรงงาน และนักกฎหมายด้านแรงงานในประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานอันสืบเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจกับปัญหากระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการ   

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานอันเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
 
 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานอันเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
 
            ข้อเสนอแนะต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
 
(๑)  ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งด้านแรงงานหรือคดีแรงงาน ให้มีหลักประกันในสิทธิขั้นพื้นฐาน  
 
(๒)ในคดีที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแรงงาน ศาลแรงงานมีหน้าที่หาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเพียงพอเพื่อวินิจฉัยข้อกฎหมายหรือเพื่อแก้ไขปัญหา  
 
(๓)ในคดีการกระทำอันไม่เป็นธรรม ในชั้นศาลแรงงานได้เปลี่ยนแปลงคำสั่งของครส. จากการรับกลับเข้าทำงานและชดใช้ค่าเสียหายเป็นให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายเพียงอย่างเดียว อ้างว่านายจ้างกับลูกจ้างไม่สามารถทำงานด้วยกันได้ แต่มิได้ให้เหตุผลโดยชัดแจ้ง
 
(๔)ในคดีที่นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดตามกฎหมาย เช่น พนักงานตรวจแรงงาน พนักงานเจ้าหน้าที่กองทุนเงินทดแทน หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น 
ควรให้ศาลแรงงานเรียกลูกจ้างและหรือนายจ้างผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามาในคดี ตามหลักการมีส่วนร่วมและการปกป้องสิทธิของตนในกระบวนการยุติธรรม
 
  (๕)ควรออกข้อกำหนดศาลแรงงานเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุผลทางเศรษฐกิจ วิกฤติเศรษฐกิจ หรือภัยพิบัติร้ายแรง เพื่อให้การดำเนินคดีแรงงานเหมาะสมสอดคล้องและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
                 
 (๖)ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านคดีแรงงาน เนื่องจากคดีแรงงานล่าช้ามาก ดังตัวอย่างเช่น ในศาลแรงงานภาค ๑  
ควรออกข้อกำหนดศาลแรงงาน เกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น และศาลฎีกา โดยในแต่ละชั้นไม่ควรเกิน ๑ ปี เว้นแต่คดีที่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อน
 
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยต้องไม่มีการไกล่เกลี่ยในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด
 
ควรออกข้อกำหนดให้ศาลแรงงานออกหมายเรียกผู้มีอำนาจตัดสินใจมาศาล กรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์และประสิทธิผลในการไกล่เกลี่ย
 
(๗) ควรศึกษาระบบงานและการพิจารณาคดีของศาลแรงงานกลางมีนบุรี(ในระหว่างปี๒๕๕๐-๒๕๕๕) เพื่อเป็นศาลแรงงานต้นแบบ แสดงให้เห็นว่าศาลมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริง และคดีเสร็จโดยรวดเร็ว
            (๘) ควรเร่งพิจารณาเรื่องการโยกย้ายผู้พิพากษามาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลแรงงานให้อยู่ในระบบที่เป็นศาลเชี่ยวชาญพิเศษ
                       
            (๙)  ควรพัฒนาช่องทางเพื่อให้องค์กรแรงงาน องค์กรนายจ้าง และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสะท้อนข้อมูล   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับศาลแรงงาน
 
 
           
ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
(๑) ควรดำเนินการเพื่อแก้ไขและปรับปรุงทัศนคติและวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ เช่น
--- ตรวจสอบว่าธุรกิจประสบปัญหาจริงหรือไม่ เพียงใด ขาดทุนจริงหรือไม่ เพียงใด มีเหตุจำเป็นถึงขนาดจะต้องเลิกจ้างหรือไม่   มิใช่มุ่งหมายไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างรับเงินตามที่นายจ้างเสนอ
 
---เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มิใช่แนะนำให้ไปฟ้องศาลแรงงานอยู่ร่ำไป เพราะเป็นการผลักภาระให้ศาล
---เจ้าหน้าที่ต้องไม่ไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างรับค่าชดเชยหรือสิทธิตามกฎหมายต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด    ไม่นำข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวของนายจ้างมากดดันลูกจ้าง
---พนักงานตรวจแรงงานไม่ดำเนินการให้ลูกจ้างกรอกแบบคำร้องตามที่กฎหมายกำหนด (คร. ๗) จนทำให้การดำเนินคดีเปลี่ยนไปเป็นคดีปกครอง 
 
(๒) ออกประกาศหรือระเบียบหรือมาตรการเพื่อป้องกัน แก้ไขเยียวยา ส่งเสริมพัฒนา รวมทั้งการชดเชยความเสียหายแก่แรงงานที่ประสบปัญหาในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติร้ายแรง รวมทั้งดำเนินคดีแทนลูกจ้างจนถึงที่สุดตลอดจนชั้นบังคับคดีด้วยงบประมาณของรัฐ
 
                (๓) ออกระเบียบหรือมาตรการเพื่อให้ผู้เสียหายกรณีการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑-๑๒๓ สามารถใช้สิทธิดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งของครส. โดยไม่คำนึงว่า มีการฟ้องเพิกถอนคำสั่งครส.ต่อศาลแรงงานหรือไม่
 
ขอท่านได้โปรดเร่งพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้วย ผลการดำเนินการคืบหน้าเป็นประการใด กรุณาแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ
 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
 
ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
 
กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก
 
กลุ่มสหภาพแรงงานสระบุรีและใกล้เคียง
 
กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง
 
กลุ่มสหภาพแรงงานย่านปู่เจ้าสมิงพราย
 
กลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี
 
กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย- อ้อมใหญ่
 
เครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน
 
 
 
                                                               @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
 
 
คณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ผู้นำแรงงาน และนักกฎหมายด้านแรงงาน
ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงานอันเนื่องจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
 
 
 
 
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
 
 
 
 

เข้าพบอธิบดี และผู้บริหารศาลแรงงาน          

  
 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรมศูนย์ช่วยเหลือฯ

คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน พื้นที่ ภาคตะวันออก
แรงงานยื่น คปก.ปฏิรูปยุติธรรมแรงงาน เสนอออกข้อกำหนดศาลพิจารณาคดีพิเศษ
เกี่ยวกับคดี /กรณีร้องเรียน โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
วีดีทัศน์ วิกฤติเศรษฐกิจโลกกับผลกระทบต่อแรงงานไทย ในการนำเสนอ "บทเรียนการต่อสู้ของแรงงาน ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก"
บทเรียนการต่อสู้ของแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
สรุปบทเรียนการต่อสู้ของแรงงาน จากกรณีศึกษาในภาวะวิกฤติเศรษฐกฤติ
เสวนาประเด็นสิทธิแรงงานกับการเข้าถึงสิทธิและความเป็นธรรมในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วม
4 อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษย์ชน (มอส) เปิดใจที่ได้เข้าร่วมงานกับศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
การประชุมสัมมนา กรณีเรื่องเด่นของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน”
4 องค์กรจัดหนัก !อบรมเข้มหลักสูตรพัฒนาผู้นำแรงงาน
ความคืบหน้าคดีนิคมอุตสาหกรรมอีสเทร์น ซีบอร์ดฯ ฟ้อง ๖ แกนนำสร.ฟอร์ด มาสด้า แห่งประเทศไทย ยอมความไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายวันละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านแรงงาน
นางรัศมี รามศิริ พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง (ยามหญิง) เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมชาย
นางชวนพิศ แปลงทุน (ป้าสาย) ในนามสหภาพแรงงานจักรวาลเคมี และกรรมการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย)
วิกฤติแรงงานไทยในลิเบียกับศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
”การพัฒนาผู้นำแรงงานเพื่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงาน (หลักสูตรเข้มข้น)”
ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงานเร่งช่วยผู้นำสหภาพฯพื้นที่อุตสาหกรรมแหลมฉบังชี้ถูกละเมิดสิทธิต่อเนื่อง
เลิกจ้างลูกจ้าง 166 คน และปิดกิจการชั่วคราว โดยอ้างภาวะเศรษฐกิจและประกอบกิจการขาดทุน
สรุปบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครสิทธิแรงงานเพื่อเข้าถึงสิทธิแรงงาน
คนงานโวยถูกลดค่าจ้าง บริษัทอ้างปรับโครงสร้างใหม่
กรณีผู้นำและสมาชิกสหภาพแรงงานยานยนต์คนรับเหมาถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
โครงสร้างและเนื้อหาของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ... โดยละเอียด
ส.ค.ส.พระราชทาน นำสุขสู่ทุกท่าน
๑๑ เรื่องเด่น คนทำงาน กับ วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
ส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพ
สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษย์ชน
กรณ๊ลูกจ้างร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมกับ ครส.
การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
โครงสร้างและเนื้อหาของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. .... โดยละเอียด
รายชื่อ อสร. และ อสส. ศูนย์ ๘ พื้นที่
สรุปการฝีกอบรมอาสาสมัคร
การอบรม อสร, อสส ครั้งที่ ๒
ความปลอดภัย
การจัดทำแผนปฏิบัติโครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
การอบรม อสร., อสส. เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
การสัญจรพื้นที่ภาคตะวันออกชลบุรี
ติดตามงานในพื้นที่ แลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อกฎหมายเพื่อการเข้าถึงสิทธิแรงงานพื้นที่ภาคตะวันออก(บ่อวิน)
ติดตามงานในพื้นที่ แลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อกฎหมายเพื่อการเข้าถึงสิทธิแรงงาน พื้นที่กลาง, นวนคร, อยุธยา, และสระบุรี
ลูกจ้าง(พนักงานขับรถ) ในงานขนส่งทางบก : แรงงานถูกเอาเปรียบ รัฐออกกฎหมายไม่สอดคล้องและไม่กำกับดูแล และจ้างงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
การจัดทำแผนปฏิบัติโครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
สัมมนาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจกับการจัดการวิกฤติแรงงาน
กรณ๊ลูกจ้างร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมกับ ครส.แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation