dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความเสี่ยงของผู้ประกันตน

 

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์: ความเสี่ยงของผู้ประกันตน

Mon, 2011-05-30 14:45

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ระบบประกันสังคมในประเทศต่างๆ ถือกำเนิดมาเพื่อจัดการความเสี่ยงให้กับลูกจ้างหรือผู้มีงานทำทั้งหลาย ความเสี่ยงที่ว่านี้ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ มีบุตร เป็นหม้าย ว่างงาน ชราภาพ และการสูญเสียชีวิต แต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของความครอบคลุมของความเสี่ยง วิธีการหาเงิน จ่ายเงิน และบริหารจัดการ
ระบบประกันสังคมของไทยก็เช่นเดียวกัน ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยลูกจ้างจัดการกับความเสี่ยงโดยตกลงว่าจะให้ความคุ้มครองหรือให้สวัสดิการ 7 ประเภทคือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร เสียชีวิต ว่างงาน สงเคราะห์บุตร และชราภาพ โดยเงินที่นำมาใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการเหล่านี้มาจาก 3 ฝ่ายคือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล ในปัจจุบันลูกจ้างและนายจ้างสมทบเงินฝ่ายละ 5% ของเงินเดือนที่ไม่เกิน 15,000 บาท และรัฐบาลสมทบ 2.75% ของฐานเงินเดือนเดียวกัน เงินสมทบทั้งหมดถูกรวมในกองทุนประกันสังคม ซึ่งมี สำนักงานประกันสังคมเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน
กฏหมายประกันสังคมบัญญัติว่า เงินกองทุนเป็นของสำนักงานประกันสังคมไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ต้องขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ตึก ถ้าใช้เงินจากกองทุนฯ ซื้อก็ต้องเป็นสมบัติของรัฐ ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของผู้ประกันตน และไม่ใช่สมบัติของกองทุนประกันสังคม เพราะกองทุนไม่มีตัวตนตามกฎหมาย ไม่ใช่นิติบุคคล
ประกันสังคมออกแบบมาเพื่อจัดการความเสี่ยงในชีวิตการทำงานให้กับผู้ประกันตน แต่ด้วยการบริหารจัดการภายใต้กฏหมายและระเบียบที่ล้าสมัยและไร้เดียงสา ทำให้ผู้ประกันตนต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เรื่องคือ
เรื่องแรกเสี่ยงต่อการบริหารจัดการแบบราคาแพงและมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มากมาย กฎหมายอนุญาตให้ใช้เงินได้ถึง 10% ของเงินสมทบเพื่อการบริหารจัดการและกฎหมายก็ไม่มีการกล่าวถึงการจัดการเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุน
และเรื่องที่สองเสี่ยงว่าเมื่อถึงเวลาที่ผู้ประกันตนจะได้รับสวัสดิการชราภาพ ประกันสังคมกลับเหลือเงินไม่พอจ่ายให้กับผู้เกษียณอายุ

ภาพจากStuck in Customs(CC BY-NC-SA 2.0)
ในที่นี้ขอเน้นเฉพาะความเสี่ยงเรื่องที่สอง
เมื่อต้นปี 2542 เป็นจุดเริ่มต้นที่สำนักงานประกันสังคมเริ่มเก็บเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ด้วยความที่สวัสดิการทั้งสองประเภทนี้เริ่มต้นเก็บเงินสมทบพร้อมกัน สำนักงานประกันสังคมจึงรวมเงินไว้ด้วยกันแล้วเรียกว่าเป็นเงินสำหรับ 2 กรณี
ขอแวะข้างทาง ออกนอกเรื่องหน่อยเถอะ
การรวมเงินสมทบ 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกันเป็นการบริหารแบบไร้เดียงสาและทำให้ผู้ประกันตนเสียประโยชน์ เงินส่วนที่ใช้สงเคราะห์บุตรเป็นสวัสดิการระยะสั้น รับเงินมาแล้วก็จ่ายไปตามภาวะการเกิดมากหรือเกิดน้อย ส่วนเงินสำหรับชราภาพ (ไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ) เป็นสวัสดิการระยะยาว รับเงินมาแล้วต้องสะสม ลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง เพื่อการใช้จ่ายในอนาคตอันยาวไกล หรือยามบั้นปลายของชีวิต ผู้ประกันตนเสียประโยชน์เพราะในปัจจุบันรัฐได้อ้างว่าได้สมทบเงิน 1% เพื่อการสงเคราะห์บุตรและชราภาพแก่ผู้ประกันตนแล้ว ดังนั้น ผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนการออมเพื่อการชราภาพแบบอื่น เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ที่กำลังจะเริ่มต้นเก็บเงินสมทบในปีหน้า
ถ้าไปดูระเบียบการจ่ายบำเหน็จแก่ผู้ประกันตนที่อายุ 55 ปีขึ้นไป จะพบว่า ผู้ประกันตนได้รับเงินเฉพาะส่วนที่ตนและนายจ้างสมทบรวมกับผลตอบแทนการลงทุนเท่านั้น
เท่านี้ก็พิสูจน์แล้วว่าส่วนที่รัฐให้ 1% นั้นแท้จริงแล้วใช้เพื่อการสงเคราะห์บุตร
รัฐไม่ควรจำกัดสิทธิของผู้ประกันตนในการได้รับสวัสดิการ กอช. เช่นเดียวกับที่รัฐให้การสนันสนุนประชาชนกลุ่มอื่นๆ
ขอวกกลับเรื่องความเสี่ยงต่อ
เงินที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสมทบออมมา 10 กว่าปีนั้นยังไม่ครบกำหนดการจ่ายบำนาญ จนกระทั่งปี 2557 ในปีแรกๆ คนมีสิทธิรับบำนาญจะยังมีน้อย แต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนไทยโดยรวมอายุยืนขึ้นและในที่สุดจำนวนผู้รับบำนาญก็จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ
ปัญหามันอยู่ที่ รายได้จากเงินสมทบกับรายจ่ายบำนาญไม่สมดุลกัน ซึ่งสร้างความเสี่ยงแก่ผู้ประกันตน ณ วันหนึ่งรายได้จะไม่เพียงพอกับรายจ่าย ณ วันนั้น ก็ไม่ได้ยาวไกลนักประมาณ 25-30 ปีเท่านั้น
อัตราเงินสมทบเพื่อสวัสดิการชราภาพส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างรวมกันเท่ากับ 6% ของเงินเดือน ส่วนอัตราการจ่ายบำนาญขั้นต่ำเท่ากับร้อยละ 20 ของเงินเดือน ถ้าส่งเงินสมทบเกิน 15 ปี ก็จะได้เพิ่มอีกปีละ 1.5% ต่อปีที่สมทบเพิ่ม ตัวอย่างเช่น ส่งเงินสมทบ 16 ปี จะได้บำนาญในอัตรา 21.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณ
ด้วยการเปรียบเทียบแบบง่ายๆ จะเห็นได้ว่าถ้าเราจ่ายเงินสมทบ 6% ต่อเดือนเป็นเวลา 15 ปี จะได้รับบำนาญเดือนละ 20% ไปจนตาย
ในปัจจุบันนี้อายุเฉลี่ยของคนไทยเท่ากับ 73 ปี ถ้าหากเกษียณตอนอายุ 55 ปี เราสามารถประมาณได้ว่าการรับบำนาญซัก 5 ปีก็จะคุ้มเงินที่จ่ายไปแล้ว ส่วนที่เหลือของการรับบำนาญอีก 13 ปีเป็นเงินของผู้อื่นทั้งนั้น ผู้อื่นคือใคร เขาก็คือผู้ประกันตนวัยทำงานที่กำลังส่งเงินสมทบอยู่และรอรับบำนาญในอนาคต ลองคิดดูว่าถ้าเราฝากเงินในธนาคารยังได้รับการประกันเงินฝาก อย่างน้อยก็ได้เงินคืน กรณีนี้ผู้ประกันตนวัยทำงานจะบอกไม่ได้เลยว่าสมทบไปแล้วจะได้อะไรกลับหรือไม่
ด้วยเหตุที่คนเกษียณอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดที่เงินที่สะสมเป็นล้านล้านบาทนั้นค่อยๆ จ่ายออกไปจนหมด และติดลบอย่างรวดเร็ว เช่น ในปีที่ 3 ของการติดลบนั้นกองทุนต้องการเงินถึงกว่า 8 แสนล้านบาทมาชดเชยส่วนที่ขาด คราวนี้ผู้ประกันตนจะทำอย่างไรต่อ สำนักงานประกันสังคมจะไปหาเงินมากมายมาจากไหน
อย่าเพิ่งสิ้นหวัง ปัญหาต้องมีทางแก้ ลองเลือกเอาจาก 3 แนวนี้
1. ปล่อยไปเรื่อยๆ เงินหมดเมื่อไร ค่อยว่ากัน เรื่องของอนาคตคิดทำไม เราต้องอยู่กับปัจจุบัน Que Sera Sera แนวทางนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารประกันสังคมหรือกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ต้องกด Like
2. คำนวณอัตราเงินสมทบใหม่ ให้เกิดความสมดุลของรายได้และรายจ่ายที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกันตนจะต้องสมทบเงินเพิ่ม คนตายเร็วก็เอาเงินส่วนที่สมทบมากเกินไปช่วยจ่ายเป็นบำนาญให้แก่คนที่ตายช้า กระจายความเสี่ยงระหว่างผู้เกษียณทุกคนร่วมกัน
3. แก้กฎกระทรวงการจ่ายบำเหน็จบำนาญใหม่ แทนที่จะจ่ายเงินแบบตลอดชีวิตโดยไปเอาส่วนของคนอื่นมาใช้ ก็เปลี่ยนเป็นจ่ายบำเหน็จบำนาญจากส่วนที่ตนและนายจ้างช่วยกันสมทบ ถ้าอยากได้บำนาญมากๆ ไปตลอดชีวิต ก็ต้องสมทบเพิ่ม โดยที่คนอื่นจะมาล้วงเอาส่วนของเราไปใช้ไม่ได้
อย่างไรก็ดี หนทางที่ 2 และ 3 นั้นก็ช่างเป็นแค่แนวทาง เพราะที่จริงแล้วผู้ประกันตนแทบจะไม่มีช่องทางในการตัดสินเรื่องเหล่านี้เลย
ตัวแทนลูกจ้างในคณะกรรมการประกันสังคมก็คงกด Like ข้อ 1 เหมือนกัน
สุดท้ายไม่ว่าจะเลือก 1 หรือ 2 หรือ 3 ผู้ประกันตนก็หนีไม่พ้นความเสี่ยงเรื่องที่ 1 ที่กล่าวไว้ตอนต้น.

 ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation