dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน

Share

แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน

26 March 2011

ได้ร่วมฟังชี้แจงผลการดำเนินงานคลินิกโรคจากการทำงานประจำปี 53 ณ.ห้องบอลลูม ชั้น3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา กทม. ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2554 งานนี้สภาเครือข่ายฯได้รับเชิญ  จากนายปั้น วรรพินิจ เลขาธิการประกันสังคมให้ไปร่วมฟังชี้แจงรายงานผลการการดำเนินงานคลินิกโรค ในฐานะผู้เรียกร้อง คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพ และแพทย์เฉพาะทาง  นี้ผ่านรัฐบาลหลายสมัยในนามสมัชชาคนจน 
 
บรรยากาศในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คนมาจาก 61 จังหวัด  มีรัฐมนตรี ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อนมามอบโล่รางวัลคลินิกโรคจากการทำงานดีเด่นแก่ รพ.ดีเด่นและโรงพยาบาลแม่ข่าย แต่ละภาคด้วยกัน เช่น รพ.ลำปาง รพ.สมุทรสาคร  ฯ คุณปั้น วรรณพินิจ เลขาธิการประกันสังคม มากล่าวชี้แจง กับ ท่านรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพีธีกล่าวเปิด  
 
 
พอสรุปได้ดังนี้ ดีใจที่มีการจัดงานนับเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะด้วยและรัฐบาลสมัยนี้  ก็เป็นนโยบายให้ขยายคลินิกโรคซึ่งเป็นระยะ 5 ออกไปอีกปัจจุบันมีถึง 68 แห่งด้วยกันในปี 2554 คลินิกโรครองรับผู้ใช้แรงงาน 7.5 ล้านคน กับ สถานประกอบการประมาณ 337,794 แห่ง พบว่าปี 2553สามารถลดสถิติลดอันตรายกรณีมีการหยุดงานเกิน 3 วันถึง 5.4 รายต่อลูกจ้าง 1,000 คน ปัจจุบันคลินิคโรคมีการพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูดูแลรักษาผู้ใช้แรงงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ การขยายโครงการความร่วมมือของทุก รพ.ไปทั่วประเทศจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกหน่วยงาน เพื่อการพยายามป้องกันลูกจ้างจากการเจ็บป่วยอันตรายจากการทำงาน และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป ประกันสังคมเป็นระบบเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข เฉลี่ยรายรับไม่ว่าน้อยไม่ว่ามาก ซึ่งทำอย่างไรให้ประชนชนเข้าถึง มันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนในประกันสังคม เราต้องรับฟังทุกๆคน ไม่ว่าจะมีเสียงมาว่าเราดูแลได้ไม่เทียมที่อื่นๆ เราต้องรับฟังและพัฒนายิ่งขึ้นไป แต่ทั้งหมดก็เป็นการบริการจากภาครัฐที่ดูแลประชาชนคนไทยทุกคน ประกันสังคมต้องเป็นระบบที่ดีที่สุด เพราะมีการประกันถึง 7  กรณีไม่ใช้รักษาอย่างเดียว คลินิกโรคเราจะสร้างต้นแบบขึ้นมาแล้วให้ รพ.อื่นๆปฎิบัติตาม จึงขอให้การจัดประชุมชี้แจงวันนี้ประสบผลสำเร็จ  
 
เนื้อหาที่มาการริเริ่ม
สำนักงานประกันสังคมเริ่มจัดทำข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ในการดำเนินงานคลินิกโรคจากากรทำงาน เพื่อจัดระบบดูแลคนงานที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากการทำงาน มี 3 ระดับ
1.ระดับต้น จัดให้มีแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อทำงานเชิงรุกด้านส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำงานสนับสนุนการอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์กระจายอยู่ทั่วไป
2.ระดับที่ 2 (กลาง)จัดให้มีคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ใน รพ.นำร่องสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยประสานสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ ฯกรมควบคุมโรคภายใต้การพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 
3.ระดับสูง จัดให้มีคลินิกอาชีวเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์
โดยประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนสนับสนุนงบประมาณ จัดสรรเงิน 22 %
 
เพื่อดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน ดำเนินโครงการเชิงรับและเชิงรุกปี 2554
-ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษาฟื้นฟู 40% ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัย 60%
 
1.โครงการกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจำนวน 3โครงการรวมเป็นเงิน 9,433,000บาท
ใช้จ่ายจ้างลูกจ้างจำนวน 40 คนโครงการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อการป้องกันลดอุบัติเหตุ หรือโรคจากการทำงาน(อบรม จป.)จำนวน 20รุ่นๆละ 50 คนค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 25
 
2.โครงการสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข รวมเป็นเงิน 12,881,660 บาท
กรมควบคุมโรคเป็นเงิน 11,981,660
โครงการคลินิกโรคจากการทำงาน 60 แห่ง
โครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เจ้าหน้าที่คลินิกโรค 60 แห่ง
 
3.กรมการแพทย์ รวมเป็นเงิน 900,000 บาท
โครงการศูนย์โรคจากการทำงานระดับชาติ(รพ.นพรัตน์ราชธานี)
ค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัย
  โครงการจัดทำเครือข่ายกับสถานประกอบการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประเมินการสูญเสีย
4.มหาวิทยาลัย โครงการตั้งคลินิกโรคของโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 7 แห่งจำนวน 2,870,000 บาท
4.สภาองค์การลูกจ้างนายจ้างสนับสนุนการฝึกบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย 200 รุ่นจำนวน 4,000,000 บาท
     ปัญหาอุปสรรค
1.ขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2.การวินิจฉัยโรคจากการทำงานต้องใช้เวลาและความชำนาญของแพทย์สูง
3.บุคลากรใน รพ.ขาดความเข้าใจและไม่ให้ความสำคัญของโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
4.การเข้าถึงบริการของคลินิกโรคจากการทำงานของลูกจ้าง
 
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน
 
1.ให้มีการจัดทำหลักสูตรอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ แบบ 2 เดือนโดยจัดอบรมในวันเสาร์ อาทิตย์
2.จัดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
3.ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในการให้บริการ
4.ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิกองทุนเงินทดแทน
 
ความเห็นส่วนตัวและข้อเสนอแนะของคุณสมบุญ สีคำดอกแคต่อเวทีวันนี้ดังนี้
ดีใจที่ผลการเรียกร้องของสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานฯ สมัชชาคนจน ตั้งแต่เริ่มชุมนุมข้างทำเนียบในนามสสัชชาคนจนตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เสนอให้ ตั้งกรมอาชีวเวชศาสตร์ด้วยซ้ำไปและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลทุกสมัยมาตลอดจนถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี มาการพัฒนาไปมากขึ้น มีองค์กรเกิดขึ้น มีบุคลากรมานั่งพูดคุยเรื่องนี้อย่างอุ่นหน้าฝาคั่ง แต่จะทำอย่างไรให้มีการแก้ไขปัญหา
 
เพิ่มเติมดังนี้ได้
 
1.และขอให้มีการขยายคลินิกโรคจาการการทำงานให้ครอบคลุม รพ.ในทุก พื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น
2.เร่งผลิตแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อคนงาน
3.โรคจากสารเคมียังเป็นปัญหาที่คนงานเจ็บป่วยเรื้อรังและตายฟรีไปมากมาย ต้องเร่งวินิจฉัยโรคคนงานรวมทั้งโรคโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ทั้งนี้เพื่อมีระบบการป้องกันในสถานประกอบการ ไม่อย่างนั้นคนงานก็จะถูกเพ่งเร็งว่าๆไร้สมรรถภาพในการทำงานสามารถปลดคนงานออกได้โดยคนงานก็ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายกองทุนกลับไปเป็นปัญหาในบ้านครอบครัวในสังคม ครอบครัวร่มสลาย
4.เรื่องกระบวนการส่งต่อลูกจ้างจาก รพ.ในประกันตนไปยังคลินิกโรค
5.คำแนะนำกลับนายจ้าง –ลูกจ้าง เพื่อให้รับผิดชอบคนงานของเขาที่ป่วย เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ไม่กลับคำวินิจฉัยถ้าถูกแรงกดดันจากนายจ้าง
6.เพิ่มแรงจูงใจกับแพทย์หรือบุคลากรให้มีทำงานด้านนี้ให้มากขึ้นกว่านี้
 
สมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย 
สมัชชาคนจน 21 มีนาคม 2554ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation