dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น

Share

 

โครงการเสวนา
เรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
 และชมนิทรรศการภาพถ่ายแรงงานข้ามชาติในลุ่มน้ำโขง
ณ สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ
ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2554
จัดโดย

 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.)
หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม สภาคริสตจักรในประเทศไทย (SDSU-CCT)
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group-MWG)
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (Action Network for Migrants-ANM)
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
ร่วมกับ Mr. John P. Hulme (ช่างภาพอิสระ)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 
หลักการและเหตุผล
การอพยพหลั่งไหลไปมาระหว่างกันในประเทศต่าง ๆของประชากรโลก ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ การอพยพข้ามแดนในอดีตเราจะพบว่าเป็นเรื่องของการอพยพลี้ภัยจากสงคราม และความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้เป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันให้ผู้คนอพยพข้ามไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อหางานทำและแสวงหาอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการแรงงานข้ามชาติมาทดแทนแรงงาน(ไทย) ที่ขาดแคลนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และกิจการต่างๆนี้ เป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้นำนโยบายที่เน้นความมั่นคงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว และแนวทางดังกล่าวได้มุ่งเน้นไปที่การควบคุมแรงงานข้ามชาติมากกว่าการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระยะยาว ซึ่งนโยบายดังกล่าวในอดีตนั้นได้ส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติและนายจ้างเป็นอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันรัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งการเคารพถึงสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในด้านต่างๆจึงได้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดูแลแรงงานข้ามชาติตามมาตรฐานที่ปฏิบัติกันในระดับสากล เช่น การเข้าถึงการบริการต่าง ๆ จากรัฐ เช่นเรื่องสุขภาพ การศึกษาของบุตร และสิทธิในด้านต่าง ๆ เป็นต้น
แต่ถึงแม้ว่าแรงงานทุกคนในประเทศไทยนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองแต่อย่างใด เพราะนายจ้างก็ยังคงเอารัดเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติอยู่ และยังมีเงื่อนไขอีกมากมายที่ทำให้การเปลี่ยนนายจ้างเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับแรงงานข้ามชาติ
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำให้ภาพของแรงงานข้ามชาติดูน่ากลัวและอันตรายสำหรับสังคมไทย คือการเสนอข่าว เสนอภาพ และรายงานของสื่อสารมวลชนในแขนงต่างๆที่เจือไปด้วยอคติต่อแรงงานข้ามชาติ และนำเสนอภาพที่ที่บิดเบือน และชี้นำคนในสังคมให้มีอคติและหวาดกลัวแรงงานข้ามชาติอย่างรุนแรง คนในสังคมไทยส่วนใหญ่จึงซึมซับแต่ภาพที่เต็มไปด้วยการรังเกียจ แบ่งแยก กีดกัน และนำไปสู่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติเป็นเหมือนพลเมืองชั้นสองหรือสามในประเทศไทย ที่ต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวและไม่ก่อปัญหาให้สังคมไทยรังเกียจ
องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยหลายองค์กรได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและให้การช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้พวกเขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เช่นการศึกษาเด็ก การรักษาพยาบาล การเข้าถึงบริการต่าง ๆของรัฐ ค่าจ้างที่เป็นธรรม การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อเข้าถึงสิทธิต่างๆโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประสานงาน ประสานข้อมูลและเสนอความคิดเห็นต่างๆต่อภาครัฐ เพื่อผลักดันให้มีนโยบายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการช่วยเหลือให้แรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหาสถานะบุคคลได้รับสิทธิและเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐอย่างเท่าเทียมกับทุกคน
การเสวนาเรื่องเสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น และชมนิทรรศการภาพถ่ายแรงงานข้ามชาติในลุ่มน้ำโขงที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ต้องการชี้ให้สังคมไทยได้เข้าใจถึงชีวิตของแรงงานข้ามชาติ และสร้างสังคมไทยให้เป็นเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร และเคารพสิทธิของผู้ใช้แรงงานซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติทุกคน รวมถึงยังเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับคริสตจักรต่างๆตามแนวชายแดนไทย-พม่าและไทย-ลาว เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนส่งเสริมให้คริสตจักรได้ตระหนักถึงสถานการณ์แรงงานข้ามชาติและทบทวนถึงบทบาทของคริสตจักรต่อการชวยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้ไม่มีสถานะบุคคลในระดับพื้นที่
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเรื่องการดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ผ่านการเสวนาและนิทรรศการภาพถ่ายแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งเคารพในบทบาทหน้าที่ของกันและกัน เพื่อสร้างสังคมที่เปี่ยมสุข
2. เพื่อเอื้ออำนวยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งองค์กรต่างๆ เช่น คริสตจักรได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานแรงงานข้ามชาติแก่สาธารณะชนและสร้างความตระหนักให้ทุกคนในสังคมได้มีส่วนในการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภา
3. เพื่อหนุนเสริมบทบาทและศักยภาพของสื่อมวลชนและองค์กรต่าง ๆในการนำเสนอภาพและประเด็นต่างๆของแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ให้มีการนำเสนอโดยปราศจากอคติและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเป็นเวทีสื่อสารสาธารณะในการนำเสนอความเคลื่อนไหว การขับเคลื่อน การติดตามและผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองต่อแรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในมุมมองของคนทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ 
 
กิจกรรม
1.       การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย โดย Mr. John Hulme ช่างภาพอิสระชาวอังกฤษ ผู้สนใจในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะมีการเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 น. โดยมีผู้ที่ทำงานและมีประสบการณ์ในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน และผู้สนใจมาร่วมในการเปิดงานนิทรรศการ และเปิดเวทีเสวนาเรื่องเสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
                        Mr.John Hulme (จอห์น ฮิวม์) เป็นนักข่าว-ช่างภาพอิสระชาวอังกฤษ ที่สนใจในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่า ได้รวบรวมเอาภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ (โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศพม่า) ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา นำมาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย เพื่อต้องการสะท้อนให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึงการทำงานและวิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ ของแรงงานข้ามชาติ และมีความเข้าใจในชีวิต ความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องการให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติที่ได้อุทิศตนทำงานอย่างหนัก และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ที่สังคมไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้มีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ไม่คิดรังเกียจ กดขี่ข่มเหง กีดกันและเลือกปฏิบัติ เพราะแรงงานข้ามชาตินั้นต่างก็มี “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เฉกเช่นเราทุกคน
                2. จัดนิทรรศการภาพถ่ายสะท้อนวิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ณ อาคารห้องโถง สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14-24 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 – 20.00 น. ทุกวัน
3. ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มีโอกาสชมนิทรรศการภาพถ่าย และมีพลัง มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 150 คน ประกอบด้วย
Øเครือข่ายแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 90 คน
Øผู้นำคริสตจักร จำนวน 30 คน
Øนักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป 20 คน
Øสื่อมวลชน 10 คน
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
vผู้ที่เข้าร่วมเสวนา และชมนิทรรศการภาพถ่ายได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และความเข้าใจในสถานการณ์การข้ามชาติและการอพยพถิ่นฐานมากยิ่งขึ้น และมีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ
vคริสตจักรต่าง ๆ ภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการทำพันธกิจแรงงานข้ามชาติ แรงงานอพยพย้ายถิ่น และผู้มีปัญหาสถานะบุคคลมากขึ้น รวมทั้งจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือกันในการดำเนินพันธกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานข้ามชาติ
vความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการเสวนา จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย รูปแบบ วิธีการ และการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเจนจินดา ภาวะดี นักพัฒนาอิสระ 089- 9517104
นายณัฐพงษ์ มณีกร หน่วยงานพัฒนาและบริการสังคม 089- 5947237
กำหนดการเสวนา
เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ อาคารห้องโถง (ด้านหน้า) สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ
 
กำหนดการ
08.00-09.00 น.                                     ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00-09.10 น.                                     กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเสวนา
โดย คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้จัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
ข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.)
09.10-09.30 น.                                     กล่าวเปิดงานเสวนาและเปิดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย
โดย ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
09.30-10.00 น.                                     สัมภาษณ์ Mr.John Hulme: มุมมองของช่างภาพต่างประเทศต่อประเด็นการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติในลุ่มน้ำโขง
                                                                โดย นางสาวโรยทราย วงษ์สุบรรณ Migrant Working Group
10.00-12.00 น.                                     เวทีเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
                                                                โดย
(1)     ดร.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์*
ประเด็น : สถานการณ์ในประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ที่ส่งผลต่อการโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน
(2)     คุณสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ*
ประเด็น : สถานการณ์ในประเทศไทยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ
(3)     ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
ประเด็น : นโยบายการย้ายถิ่นที่เหมาะสมต่อประชาชนในลุ่มน้ำโขง
(4)     ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน อดีตเลขาธิการสภาคริสเตียนแห่งเอเชีย*
ประเด็น : บทบาทของคริสตจักรต่อการย้ายถิ่นของแรงงาน
ดำเนินรายการโดย : คุณเจนจินดา ภาวะดี
* อยู่ในระหว่างการติดต่อ              ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation