dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า

Share

 

ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า 

    ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติในเรื่องเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก ผู้แทนขององค์การความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปในเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน ผู้รายงานพิเศษขององค์การรัฐอเมริกาในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก และผู้รายงานพิเศษของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและประชาชนของอัฟริกาในเรื่องเสรีภาพในแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาโดยได้รับความช่วยเหลือจากอาร์ติเคิล 19 การรณรงค์เพื่อการแสดงออกอย่างเสรีทั่วโลก และศูนย์กฎหมายและประชาธิปไตย และได้ลงคำประกาศร่วมกันถึงภัยคุกคามเสรีภาพในการแสดงออก 10 ประการสำหรับทศวรรษหน้าซึ่งมีดังนี้
    1. กลไกการควบคุมสื่อของรัฐบาล
    การควบคุมสื่อโดยรัฐบาลซึ่งเป็นกลไกการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกที่มีมานานแล้วยังคงเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน  การควบคุมโดยรัฐบาลมีหลายรูปแบบแต่ประเด็นที่พวกเรากังวลเป็นการเฉพาะมีดังนี้
    ก) การใช้อำนาจทางการเมืองแทรกแซงหรือการควบคุมสื่อสาธารณะเพื่อให้สื่อเหล่านี้เป็นปากกระบอกเสียงของรัฐบาล แทนที่จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออิสระเพื่อประโยชน์สาธารณะ
    ข) การกำหนดให้สื่อสิ่งพิมพ์หรือการใช้อินเทอร์เน็ตต้องจดทะเบียน
    ค) การที่รัฐบาลควบคุมสื่อวิทยุและโทรทัศน์โดยตรงโดยการออกใบอนุญาตหรือโดยการกำกับดูแล หรือการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มิได้เป็นอิสระจากรัฐบาลไม่ว่าจะในแง่กฎหมายหรือในทางปฏิบัติก็ตาม
    ง) การที่รัฐใช้ข้อต่อรองในการลงโฆษณาหรืออำนาจในด้านอื่นโดยมิชอบเพื่อให้มีอิทธิพลเหนือนโยบายของกองบรรณาธิการ
    จ) ผู้นำทางการเมืองหรือพรรคการเมืองเป็นเจ้าของสื่อหรือมีอำนาจในการควบคุมสื่อ
    ฉ) การฟ้องคดีสื่ออิสระเพื่อความมุ่งหมายทางการเมือง
    ช) กฎหมายที่ล้าหลังที่ยังคงใช้อยู่ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครองหรือการห้ามตีพิมพ์ข่าวที่เป็นเท็จ โดยกฎหมายเหล่านี้มักมีบทลงโทษการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
    2. การหมิ่นประมาทที่มีโทษอาญา
    ประเทศส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่งกฎหมายที่ลงโทษทางอาญาสำหรับการทำให้บุคคลหรือสิ่งใดเสียชื่อเสียง หรือเป็นการดูหมิ่น ดูหมิ่นด้วยคำพูดหรือข้อเขียน ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่มีมาช้านานต่อเสรีภาพในการแสดงออก (มีเพียงสิบประเทศที่ได้แก้กฎหมายให้การหมิ่นประมาทไม่มีโทษอาญาแล้ว) กฎหมายหมิ่นประมาททางอาญาล้วนสร้างปัญหาต่างๆทั้งสิ้น แต่เราเป็นกังวลต่อบทบัญญัติดังต่อไปนี้เป็นการเฉพาะ
    (ก) กฎหมายในหลายประเทศมิได้กำหนดให้ฝ่ายโจทก์ต้องพิสูจน์ข้อกล่าวหาในประเด็นสำคัญๆเช่นข้อความที่หมิ่นประมาทเป็นเท็จหรือไม่และผู้กระทำผิดมีเจตนาร้ายหรือไม่
    (ข) บทบัญญัติของกฎหมายที่ลงโทษข้อเขียนที่เป็นจริง การรายงานที่ถูกต้องถึงข้อแถลงขององค์กรที่เป็นทางการ หรือข้อความที่เป็นความคิดเห็น
    (ค) การคุ้มครองชื่อเสียงขององค์กรสาธารณะ สัญญลักษณ์หรือธงของรัฐ หรือตัวรัฐเอง
    (ง) บทบัญญัติของกฎหมายที่มิได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของทางการหรือบุคคลสาธารณะต้องอดกลั้นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าบุคคลธรรมดา
    (จ) การคุ้มครองความเชื่อ ทัศนะ อุดมการณ์ ศาสนา สัญญลักษณ์หรือความคิดทางศาสนา
    (ฉ) การที่สามารถฟ้องหมิ่นประมาทกลุ่มบุคคลเพื่อลงโทษการแสดงออกซึ่งมิใช่การยุยงให้เกลียดชัง
    (ช) บทลงโทษที่รุนแรงเกินไปเช่น การจำคุก การรอลงอาญา การที่ต้องสูญเสียสิทธิพลเมืองบางประการซึ่งรวมถึงสิทธิในการประกอบอาชีพข่าว และค่าปรับที่สูงเกินไป
    3. การใช้ความรุนแรงต่อบุคคลที่ประกอบอาชีพข่าว
    ความรุนแรงที่กระทำต่อบุคคลที่ประกอบอาชีพข่าวยังคงเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงอย่างมาก โดยในปี 2552 มีนักข่าวถูกสังหารโดยมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเมืองจำนวนมากกว่าทุกปีในรอบสิบปีที่ผ่านมา นักข่าวที่มีโอกาสได้รับอันตรายมากคือนักข่าวที่รายงานข่าวปัญหาทางสังคมซึ่งรวมถึงอาชญากรรมองค์กรและการค้ายาเสพติด การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือบุคคลผู้มีอำนาจ การรายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการคอร์รัปชั่น หรือนักข่าวที่รายงานจากพื้นที่ที่มีการสู้รบ พวกเราคิดว่าการที่มีคนที่กระทำผิดแต่ไม่ได้รับโทษจะยิ่งทำให้มีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นและพวกเราเป็นกังวลในประเด็นเหล่านี้
    (ก) การใช้ความรุนแรงเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรและไม่มีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ หรือเพื่อสืบสวนและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
    (ข) ไม่ได้มีการคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้ต้องใช้มาตรการพิเศษในการแก้ปัญหา เนื่องจากการใช้ความรุนแรงเหล่านี้มิใช่เป็นการกระทำต่อตัวนักข่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระทำต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและความคิดต่างๆของทุกๆคน
    (ค) ไม่มีมาตรการให้การคุ้มครองนักข่าวที่ได้ถูกกระทำร้ายซึ่งต้องโยกย้ายไปทำงานที่อื่น
    4. ข้อจำกัดในการรับรู้ข่าวสาร
    ในรอบสิบปีที่ผ่านมา ได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าสิทธิในการรับรู้ข่าวสารเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่ง โดยได้รับการยอมรับจากศาลสิทธิมนุษยชนระดับภูมิภาคและองค์กรระดับสูงอื่นๆ  ประเทศต่างๆได้ผ่านกฎหมายที่ให้สิทธิในการรับรู้ข่าวสารรวมประมาณ 50 ฉบับในรอบสิบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นจำนวนที่มากเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคต่างๆดำรงอยู่โดยพวกเรากังวลในประเด็นต่างๆดังนี้
    (ก) ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกกฎหมายที่รับรองสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร
    (ข) ประเทศจำนวนมากมีกฎหมายรับรองสิทธิในการรับรู้ข่าวสารที่มีบทบัญญัติไม่เข้มงวด
    (ค) ยังมีอุปสรรคและปัญหาอย่างมหาศาลในการบังคับใช้สิทธิในการรับรู้ข่าวสารในทางปฏิบัติ 
    (ง) การเลือกตั้งยังขาดความโปร่งใสซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการนี้
    (จ) องค์การร่วมของประเทศต่างๆจำนวนมากยังไม่ได้รับรองสิทธิในการรับรู้ข่าวสารสำหรับข้อมูลที่ตนครอบครองอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณะ
    (ฉ) การบังคับใช้กฎหมายข้อมูลที่เป็นความลับต่อนักข่าวหรือบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ให้ต้องรับผิดหากตีพิมพ์หรือเผยแพร่ข้อมูลรั่วที่พวกเขาได้รับมา
    5. สิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันในเสรีภาพในการแสดงออก
    สิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันในเสรีภาพในการแสดงออกยังคงมีอยู่ และกลุ่มต่างๆที่ด้อยสิทธิ์มาช้านาน เช่น ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ ชนพื้นเมืองและคนกลุ่มน้อยทางเพศ ยังคงต้องต่อสู้เพื่อให้ปัญหาของตนได้เป็นที่รับรู้และเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตน โดยพวกเรากังวลในประเด็นต่างๆดังนี้
    (ก) อุปสรรคในการจัดตั้งสื่อโดยและเพื่อกลุ่มต่างๆที่ด้อยสิทธิ์มาช้านานเหล่านี้
    (ข) การใช้กฎหมายห้ามการแสดงออกที่สร้างความเกลียดชังในทางที่ผิดเพื่อขัดขวางกลุ่มต่างๆดังกล่าวไม่ให้เข้าร่วมในการหารือปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา
    (ค) ยังไม่มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ปัญหาเหล่านี้
            1) สื่อกระแสหลักและรวมถึงสื่อสาธารณะยังไม่ได้จ้างพนักงานที่เป็นกลุ่มด้อยสิทธิ์เหล่านี้ในจำนวนที่เพียงพอ
            2) สื่อต่างๆยังไม่ได้รายงานอย่างเพียงพอถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดังกล่าว
            3) มีการมองกลุ่มเหล่านี้ในลักษณะที่ตายตัวหรือดูถูกอยู่ทั่วไปในสังคม
    6. แรงกดดันทางธุรกิจ
    แรงกดดันทางธุรกิจอาจทำให้สื่อไม่สามารถเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้เงินลงทุนในการผลิต โดยพวกเรากังวลในประเด็นต่างๆดังนี้
    (ก) ความเป็นเจ้าของสื่อมีการกระจุกตัวมากขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความหลากหลายในเนื้อหาของสื่อ
    (ข) การโฆษณาทางสื่อที่มีการแบ่งกลุ่มซอยย่อยมากขึ้นและเงื่อนไขทางธุรกิจอื่นๆทำให้มีการลดต้นทุนในการผลิตรายการ เช่น ผลิตรายการที่มีเนื้อหาทางสังคมน้อยลง ผลิตรายการบันเทิงที่ใช้ต้นทุนต่ำและมีเนื้อหาฉาบฉวย และการทำข่าวสืบสวนสอบสวนน้อยลง
    (ค) มีโอกาสที่ว่าการเปลี่ยนไปใช้สัญญานดิจิตอลและการใช้ช่องทางโทรคมนาคมอื่นๆจะเป็นประโยชน์ต่อผู้แพร่ภาพและเสียงที่ดำรงอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่จะไม่มีผลดีต่อความหลากหลายหรือการเข้าถึงสื่อ หรือต่อสื่อที่เสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
    7. การสนับสนุนผู้แพร่ภาพและเสียงสาธารณะและชุมชน
    ผู้แพร่ภาพและเสียงสาธารณะและชุมชนสามารถมีบทบาทอย่างมากในการเสนอรายการที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และช่วยเสริมเนื้อหาของผู้แพร่ภาพและเสียงเชิงพาณิชย์ให้มีความหลากหลาย และสนองตอบความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณะ  แต่พวกเขาก็มีอุปสรรค โดยพวกเรากังวลในประเด็นต่างๆดังนี้
    (ก) มีการตั้งคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้เงินทุนสาธารณะสนับสนุนผู้แพร่ภาพและเสียงสาธารณะ
    (ข) ผู้แพร่ภาพและเสียงสาธารณะจำนวนมากไม่ได้รับอาณัติในการเป็นสื่อสาธารณะอย่างชัดแจ้ง
    (ค) ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่รับรองผู้แพร่ภาพและเสียงชุมชน และไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสม
    (ง) ไม่มีการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเพียงพอให้แก่ผู้แพร่ภาพและเสียงชุมชน และไม่มีกลไกการให้เงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสม
    8. ความมั่นคงกับเสรีภาพในการแสดงออก
    มีการใช้ประเด็นความมั่นคงของประเทศอย่างผิดๆมาช้านานเพื่อจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกอย่างไม่สมเหตุ โดยได้กลายเป็นปัญหาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังการโจมตีเมื่อเดือนกันยายน 2544 ในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆได้พยายามที่จะต่อต้านการก่อการร้าย โดยพวกเรากังวลในประเด็นต่างๆดังนี้
    (ก) การนิยามความมั่นคงและการก่อการร้ายอย่างคลุมเครือและ/หรือครอบคลุมอย่างกว้างขวางเกินไป รวมทั้งสิ่งที่ได้กำหนดห้ามทำ เช่น ห้ามสนับสนุนด้านการสื่อสารแก่การก่อการร้ายหรือลัทธิการใช้ความรุนแรง ห้ามยกย่องหรือส่งเสริมการก่อการร้ายหรือลัทธิการใช้ความรุนแรง หรือแม้แต่ห้ามรายงานถ้อยแถลงของผู้ก่อการร้าย
    (ข) การใช้คำที่คลุมเครือในทางที่ผิดเพื่อจำกัดการวิพากษ์วิจารณ์หรือการแสดงออกที่ท้าทายซึ่งรวมถึงการประท้วงทางสังคม โดยก็มิได้เป็นการยุยงให้เกิดความรุนแรง
    (ค) การใช้แรงกดดันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามเพื่อให้สื่อไม่รายงานเกี่ยวกับการก่อการร้าย บนพื้นฐานที่ว่าอาจเป็นการส่งเสริมเป้าประสงค์ของผู้ก่อการร้าย
    (ง) การเพิ่มการใช้เทคนิคการสอดแนมแต่ขณะเดียวกันการกำกับดูแลปฏิบัติการสอดแนมกลับน้อยลง ซึ่งก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อการใช้เสรีภาพในการแสดงออก และบั่นทอนสิทธิของนักข่าวที่จะปกป้องแหล่งข่าวลับของตน
    9. เสรีภาพในการแสดงออกบนอินเทอร์เน็ต
    ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตที่จะเป็นช่องทางให้มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและความคิดต่างๆอย่างเป็นอิสระมิได้ใช้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีรัฐบาลในบางประเทศที่พยายามควบคุมหรือจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตโดยพวกเรากังวลในประเด็นต่างๆดังนี้
    (ก) อินเทอร์เน็ตมิได้เชื่อมต่อกันอย่างเต็มที่เนื่องจากมีการใช้ firewalls และ filters รวมทั้งการที่ต้องลงทะเบียนการใช้
    (ข) การแทรกแซงโดยรัฐ เช่น การปิดกั้นเวบไซท์และเวบโดเมนซึ่งมีเนื้อหาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเขียนเองหรือเป็นเครือข่ายทางสังคม โดยใช้เหตุผลทางสังคม ประวัติศาสตร์หรือทางการเมือง
    (ค) บางบริษัทที่ให้บริการค้นหา การเข้าถึง การสนทนา การตีพิมพ์หรือบริการอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้พยายามอย่างเพียงพอที่จะเคารพสิทธิของผู้ใช้บริการของตนที่ควรจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยปราศจากการแทรกแซงโดยอ้างเหตุผลทางการเมืองเป็นต้น
    (ง) ข้อกำหนดในเรื่องเขตอำนาจศาลที่ทำให้สามารถฟ้องคดีโดยเฉพาะคดีหมิ่นประมาทในประเทศต่างๆได้เพื่อเอาใจฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
    10. การเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
    แม้อินเทอร์เน็ตจะทำให้ประชากรบนโลกกว่าพันล้านคนได้เข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตหรือใช้ได้อย่างจำกัด โดยพวกเรากังวลในประเด็นต่างๆดังนี้
    (ก) โครงสร้างราคาทำให้คนยากจนไม่มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ต
    (ข) การให้บริการที่ไม่ครอบคลุมอย่างเต็มที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในชนบทไม่มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ต
    (ค) ไม่มีการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในระดับชุมชนหรือศูนย์อื่นที่ชุมชนจะใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอ
    (ง) ไม่มีการให้การศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเพียงพอโดยเฉพาะสำหรับคนยากจน คนที่อยู่ในชนบทหรือคนสูงอายุ
    ลงนาม
    แฟรงค์ ลารือ
    ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติในเรื่องเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก
    มิคลอส ฮารัสซิ
    ผู้แทนขององค์การความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปในเรื่องเสรีภาพของสื่อมวลชน
    แคททาลินา โบเทโร
    ผู้รายงานพิเศษขององค์การรัฐอเมริกาในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก
    เฟธ แพนซี่ ทากุลา
    ผู้รายงานพิเศษของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและประชาชนของอัฟริกาในเรื่องเสรีภาพในแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

 ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation