dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา

Share

ตัวแทน ปชช.โกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองฯ เข้าสภา

ตัวแทนภาคประชาชนโกนหัวประท้วงรัฐบาลไม่หนุนร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ฯ ยังประชุมต่อไป 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
15 ตุลาคม 2553

 

       นางปรียานันท์ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และนางภิญามาศ โยธี ตัวแทนผู้เสียหายฯ ร่วมกันโกนศีรษะประท้วงที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในระบบบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยระบุถึงสาเหตุที่โกนหัวว่า เนื่องจากเจ็บปวดต่อการกระทำของรัฐบาล ทั้งการที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) สภาผู้แทนราษฎร รับปากกลุ่มแพทย์ชะลอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และเสียใจผิดหวังต่อการรกระทำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเคยรับปากกับภาคประชาชนผลักดันร่าง พ.ร.บ.นี้ พร้อมย้ำไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง แต่ต้องการทำเพื่อส่วนรวม ให้ผู้เสียหายได้มีกฎหมายคุ้มครอง และหากมี พ.ร.บ.นี้เกิดขึ้นยินดีสลายเครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
       
       “การตัดสินใจกระทำเช่นนี้เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าวันนี้แม้แต่เส้นผมก็สละให้ได้ และยินดีสละได้มากกว่านี้หากมีร่าง พ.ร.บ. เพราะทุกวันนี้เครียดกับการรับฟังปัญหาของประชาชน ดิฉันไม่มีเงินเดือน หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆ และขอโทษที่ทำให้ครอบครัวต้องอับอาย พร้อมยินดีเข้าร่วมการหารือกับวิปรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 18 ตุลาคมนี้” นางปรียานันท์กล่าว
       
       สำหรับการประชุมมีตัวแทนบางส่วนในหน่วยงานต่อไปนี้ เข้าร่วม ได้แก่ ตัวแทนจากผู้ปรกอบวิชาชีพทางการสาธารณสุข ทั้ง สธ.โรงเรียนแพทย์,แพทย์ กทม.,สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) , มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ,เครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการทางการแพทย์ และตัวแทนนักกฎหมาย โดยใช้เวลาประชุมร่วมกันราว 7 ชั่วโมง
       ต่อมาในช่วงเย็นเวลาประมาณ 16 . 00 น.นพ.ไพจิตร์ วราชิตปลัด สธ.กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของ คกก.เสริมสร้างฯ โดยเป็นการหารือร่วมระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ ผู้แทนภาคประชาชน อาทิ เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ขณะที่ฝ่ายวิชาชีพแพทย์ อาทิ ผู้แทนจากโรงพยาบาลศิริราช ผู้แทนจากโรงพยาบาลสังกัด กทม. สภาพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาเภสัชกรรม แต่แพทยสภา ไม่ได้เข้าร่วมครั้งนี้
       
       
นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า จากการหารือทั้งหมดได้สรุปข้อเสนอออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 กลุ่มแพทย์วิชาชีพ ที่ให้ความเห็นให้ชะลอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวออกไป และให้ขยายมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พร้อมทั้งขอให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อขอความเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด กลุ่มที่ 2 ภาคประชาชน ที่มีความเห็นให้เดินหน้าพ.ร.บ.ฯ และข้อเสนอตามหนังสือของภาคประชาชน และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มแพทย์และภาคประชาชนบางส่วนที่เห็นร่วมกันควรมีการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ใน 12 ประเด็น
       
       ปลัด สธ. กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ฯ ใน 12 ประเด็น ประกอบด้วย 1. เปลี่ยนชื่อร่าง พ.ร.บ.จาก เดิม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ...เป็นชื่อใหม่ที่ครอบคลุมการคุ้มครองทั้งผู้รับบริการสาธารณสุขและผู้ให้บริการสาธารณสุข โดยให้เปลี่ยนเป็น ร่าง พ.ร.บ. ที่มีชื่อในเชิง การคุ้มครองทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข 2.เปลี่ยนหลักการในกฎหมายให้มีการคุ้มครองทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของกฎหมายตามเจตนารมณ์ที่ทุกฝ่ายต้องการ 3. เปลี่ยนคำนิยามในกฎหมาย โดยเปลี่ยนจากคำว่าผู้ป่วยหรือผู้เสียหายให้เป็นผู้รับบริการ และเปลี่ยนแพทย์เป็นผู้ให้บริการทางด้านสาธารณสุข 4. แก้ไขมาตรา 6 โดยตัดคำว่ามาตรฐานวิชาชีพออก เนื่องจากมาตรฐานวิชาชีพของการบริการฯของโรงพยาบาลแต่ละแห่งแตกต่างกัน
       นพ.ไพจิตร์ กล่าวอีกว่า 5. ในส่วนของกรรมการฯ กองทุน ให้มีการเพิ่มปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ซึ่งถือเป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์ และปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นตัวแทนของแพทย์สี่เหล่าทัพ พร้อมทั้งเพิ่มตัวแทนในส่วนของสภาวิชาชีพ 4 สาขา ผู้แทนสถานพยาบาล 2 คน เอ็นจีโอ 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข.และสังคมศาสตร์ที่รัฐมนตรี สธ.แต่งตั้งด้านละ 3 คน 6. สำนักงานเลขานุการยังคงเป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) 7.การจ่ายเงินสมทบในกองทุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข นั้นกำหนดให้มีการเรียกเก็บในสัดส่วนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งในส่วนของกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนในระบบประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการข้าราชการ สำหรับโรงพยาบาลเอกชนจะต้องจ่ายในอัตราใกล้เคียงกับ 3 กองทุน ส่วนคลินิกเอกชนนั้น จะมีบทเฉพาะกาลเบื้องต้น โดยให้จ่ายค่าธรรมเนียมประจำปีตามที่คณะกรรมการฯกำหนด เพื่อให้คลินิกได้มีการปรับตัว
       
       8. การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาที่มีสัดส่วนเท่ากัน ระหว่างฝ่ายวิชาชีพแพทย์และภาคประชาชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการเลียนแบบการจ่ายเงินชดเชยตามรูปแบบมาตรา 41 ของพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 9.เห็นชอบว่าเมื่อผู้ได้รับผลกระทบฯ ได้รับเงินชดเลยแล้วให้ยุติการฟ้องร้องในคดีแพ่งและอาญา โดยให้ทำสัญญาประนีประนอมขอให้ไม่มีการฟ้องร้องทางแพ่ง ส่วนทางอาญาจะเป็นประโยชน์ในขั้นตอนของการพิจารณาบทลงโทษต่อไป
       
       10. การแต่งตั้งคณะกรรมการในบทเฉพาะกาล ให้มีเพียงกรรมการโดยตำแหน่ง 8-9 ท่าน ไม่จำเป็นต้องรีบตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาดำเนินการตั้งแต่ต้น 11.เห็นควรให้ตัดมาตราที่ว่าด้วยเรื่องระบบการไกล่เกลี่ย เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลมีกลไกเรื่องนี้อยู่ และ 12. การพัฒนาความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายในระบบบริการนั้น ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผน และรายงานผลเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สำหรับข้อสรุปในวันนี้ ตนจะนำเสนอแก่รัฐมนตรี สธ.ในวันจันทร์ที่ 18 ต.ค.ประชาสัมพันธ์ / บทความ

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม ประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ 
ทีดีอาร์ไอหนุนรัฐรวม 3 กองทุนสุขภาพ อุดรอยรั่วงบฯก่อนเจ๊ง-ชี้ประหยัดทันที 6 หมื่นล้าน!
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ. (สำหรับสมาชิก)
สปส.เล็งเพิ่มงบค่ารักษารายหัวเป็น 2,526 บ.
ทีดีอาร์ไอเสนอมาตรการ “3 : เลิก เร่ง รุก โล๊ะ” คุมต่างด้าวยั่งยืน
อีกมุมหนึ่งของแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
นักวิชาการ ชี้ เปลี่ยน สปส.เป็นองค์กรอิสระ
แรงงาน ความเสี่ยงอนาคต
สปส.เผยมีนายจ้างค้างชำระเงินสมทบกองทุนฯ เกือบ 4 พันล.
ดุสิตโพลเผย ปชช.จับตา “ครม.ยิ่งลักษณ์” - ค่าแรง 300 บาท
"ฮิลลารี คลินตัน" เรียกร้องประเทศอุษาคเนย์ปกป้องสิทธิแรงงาน
หนีไทยไปเขมร ทุนญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานฝีมืออย่างหนัก
ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนจบ)
สปส.ทวงหนี้โรงงานเบี้ยวจ่ายสมทบ
‘ประชานิยม’เป็นตัวฉุด‘ผลิตภาพ’ในประเทศไทย (ตอนแรก)
ทำสำมะโนธุรกิจ-อุตสาหกรรมปี 2
สธ. เผย ปชช.เครียดวัยแรงงานเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงสุด
นักวิชาการหวั่น อีก 3 ปีเปิดอาเซียน แรงงานไทยรั้งท้าย จี้เร่งพัฒนาฝีมือ-ปฏิรูปกฎหมาย
สำนักงานสถิติทำสัมมะโนธุรกิจ
ทีดีอาร์ไอเสนอ 3 ทางเลือก ปรับ“ค่าจ้าง 300 บาท”อย่างไรไม่จนลง
รมว.แรงงาน ยันยังไม่พบนายจ้างเบี้ยวค่าแรง 300
“สมรรถนะ” คือโอกาสรอดของผู้จบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในอนาคต
ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท - แรงงานไทยไม่ใช่แรงงานทาส
ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท อะไรคือก้าวต่อไปของฝ่ายแรงงาน
3 ปัญหาหนักอก (ยอดนิยม) ของพนักงาน
ทำความรู้จัก "3กองทุน 1มาตรฐาน"
เตรียมพร้อม "3 กองทุน 1มาตรฐาน"
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ ค่าจ้าง 300 บาท เพื่อความเป็นธรรมกับแรงงาน
นักวิชาการห่วงไทยซ้ำรอยวิกฤติปี 40 แนะศึกษาผลกระทบเปิดเสรีอาเซียนรอบด้าน
“เผดิมชัย” เมิน ชี้โอนผู้ประกันตนให้ สปสช.แค่ความเห็นกฤษฎีกา
เตรียมช่วย SME หลังค่าจ้าง 300 บาทเริ่มบังคับใช้
3 กองทุนสุขภาพสรุป ป่วยฉุกเฉิน รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
สหภาพ ปตท. บุกพบ "โต้ง" สัปดาห์หน้า ค้านขายหุ้น-เตือนกระทบวงกว้าง
นักวิชาการแจงผลดีผลเสียโอนหนี้
“รสนา” ชำแหละ “ปตท.-รัฐบาล” สุมหัวสูบเลือด ปชช. ถามจะยอมต่อไปหรือ
“อนุสรณ์ ธรรมใจ” มั่นใจ ศก.ไทยปี 55 ขยายตัว 6.5%
เปิดฎีกาชาวบ้านแม่ตาว หมดหวังรัฐเยียวยาพิษแคดเมี่ยม
พลิกมุม 360 องศา ทิศทางแรงงานไทยในสายตา ‘แล ดิลกวิทยรัตน์’
เสียงจาก ADB "IMT–GT คือหัวหอก ASEAN"
ปรับเงินเดือน ขรก.-ลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 1.5 หมื่นบาท ของขวัญปีใหม่ 6.5 แสนรายเฮลั่น!
โรงงานอยุธยาเสียหายหนักสุด 160,000 ล้านบาท
ปธ.หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯยันไม่ย้ายฐานผลิต
นวนครเตรียมสร้างเขื่อนกั้นน้ำถาวร
เสวนาวิกฤติน้ำท่วมกับสิทธิมนุษยชน
ปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานโดนน้ำท่วม ชี้น้ำลดแต่ปัญหายังไม่จบ!
สรุปบทเรียน: ความช่วยเหลือแรงงานช่วงน้ำท่วมและก้าวต่อไปหลังน้ำลด
นักวิชาการเสนอสถานการณ์แรงงานหลังน้ำท่วมและยุทธศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย
กสร.เผยยอดลูกจ้างคืนโรงงาน 6 แสนคน
ย้ำย้ายฐานผลิตเป็นเฉพาะบริษัท ร้องรัฐเร่งเงินชดเชยเร็วสุดก่อนตายหมด
ยื้อเงินชดเชยซ่อมบ้าน ค่าวัสดุ2-3หมื่นบาทส่อดึงยาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คิดค้นสารละลายที่ใช้ชื่อว่าเอสเอ็ม เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการในการฟื้นฟูเครื่องจักรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัย
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่า นโยบายเศรษฐกิจของไทยมีความเสี่ยงสูง หากยังคงให้ความสำคัญกับทุนนิยมการเงิน ซึ่งเป็นสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจนับครั้งไม่ถ้วน
‘ญี่ปุ่น-ยุโรป’ แห่ย้ายฐานสิ่งทอจากจีนเข้าไทย อุตฯ จี้รัฐแก้ 7จุดอ่อนสกัดกลุ่มอาเซียนชิงตลาด
จี้ 'ปู'วาง9แนวทางสกัดต่างชาติย้ายฐาน โวยหยุดคอร์รัปชั่นสูงปรี๊ด-แก้กฎระเบียบดึงทุนได้
ปัญหาความยุติธรรมในสังคมไทย
วิกฤติน้ำท่วมพ่นพิษกลุ่มทุนที่อยุธยา 36 บริษัท ประกาศเลิกจ้างแรงงานแล้ว 9,000 คน
เปิดนโยบายทำทันที ค่าแรง-น้ำมัน-จำนำข้าว
หอการค้าพร้อมหารือรัฐบาลใหม่
ก.แรงงาน เดินหน้าเปิดเว็บไซต์รวมงานวิจัยด้านแรงงานกว่า 2,000 เรื่อง
ไม่ว่าผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อน หรือผลกระทบอย่างไร แต่หากยังไม่รวมตัวลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้ประกันตนก็จำต้องทนอยู่กับสิ่งที่ได้รับแบบเดิมที่ไม่คุ้มค่า
ปลัดแรงงาน เผย ไทยเข้าสู่ยุคขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ไทยเตรียมตอบโต้ชี้แจงสหรัฐที่กล่าวหาว่าไทยติดอันดับการค้ามนุษย์ ด้านผู้เสียหายยังเห็นว่าการตัดสินคดียังล่าช้า
ขรก.-รสก.เฮ! พท.ลั่นปรับฐาน 1.5 หมื่นบาท แรงงาน 300 บาทต่อวันปีหน้า
ประกันสังคม วอนเลิกคำสั่งยุบรวมกับบัตรทอง
สปสช.แจงสิทธิตายตามประกาศกระทรวงไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือตาม ม.41
ผู้ประกอบการโรงงานโรงเท้าส่งออกก็ระบุการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ส่งผลต่อการประกอบการ
ชุมชนรอบมาบตาพุดหวั่น รง.เก็บสารเคมีระเบิดหาก พนง.ทิ้งงานหลังค้างจ่ายเงินเดือน
สปสช.โว หลังกองทุนยา-เวชภัณฑ์ ตั้งขึ้น 1 ปี พบ ผู้ป่วยระบบรักษาฟรีเข้าถึงยาจำเป็นเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นค่าแรง จุดขายฝันนักการเมือง
ขู่บริษัทลักไก่เลิกจ้างชั่วคราว ฟันแน่เบี้ยวค่าแรง
ภาคเอกชนย้ำ ปัญหาคอรัปชั่น ตัวร้ายกัดกร่อนเศรษฐกิจไทยเติบโต
ชงผู้ประกันตนควบสิทธิ์บัตรทอง
สปส.อุดช่องโหว่ให้ผู้ประกันตน ระบุผู้รับผลประโยชน์
ความเสี่ยงของผู้ประกันตน
สปส.โยนหินเก็บเงินสมทบเพิ่มอ้างผู้สูงอายุพุ่ง หวั่นกองทุนฯเจ๊ง ปี 2586
ปลัดรง.ยันไม่กดดันพรรคชู "ปรับค่าจ้าง" หาเสียง
ยูเอ็นชี้ ประชากรโลกพุ่ง 7 พันล้านคน 31 ต.ค.นี้
ทีดีอาร์ไอ เผยผลศึกษาปัญหาทุจริต-คอร์รัปชั่นในไทย แนวโน้มยังเหมือนเดิม
ฟอร์จูน สำรวจ 100 บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดในโลก เชื่อหรือไม่ อันดับ 1 มีสาขาอยู่ในไทยด้วย !
"มาร์ค"ทิ้งทวน ครม.นัดสุดท้ายกว่า 8 หมื่นล้านบาท เทให้ปชป. 2.8 หมื่นล้าน ภท.ได้มากสุด 4.6 หมื่นล้าน
แฉ! รพ.เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน
เตรียมฟ้อง สปส. คืนเงิน ประกันสุขภาพ
สปสช.ขยายสิทธิ์ รักษา 2 โรคมะเร็ง เม็ดเลือด-น้ำเหลือง
ไทยมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค
สตง.จี้ ก.แรงงาน-สธ.แก้ กม.ยกเว้นเก็บค่าประกันตน 45 ชี้ ไม่เป็นธรรมต่อผู้จ่ายเงินสมทบ
แรงงานฟังสปส.แจงคีลนิกโรคจากการทำงาน
ดีเดย์ 1 พ.ค.เลิกจ่ายเงินประกันสังคม เล็งยื่นศาล รธน. ระงับใช้
ส.อ.ท.อัดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหาเสียง โยนภาระให้เอกชนแบกต้นทุน
โครงการเสวนาเรื่อง เสียงครวญจาก “ลุ่มน้ำโขง” บอกเล่าปัญหาแรงงานข้ามชาติที่เป็นผลมาจากนโยบายการย้ายถิ่น
ภัยคุกคามหลัก 10 ประการต่อเสรีภาพในการแสดงออกในสิบปีข้างหน้า
ม็อบลูกจ้างร้องแรงงานวอนเก็บหนี้นายจ้างจ่ายชดเชย
รุมสับหาเสียงประชานิยม ส่อเค้าเหลว-ค้านขึ้นค่าแรงเว่อร์
บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น นำร่องขึ้นค่าแรง 300 บาท
ปลัดก.แรงงานแจงการโอนสิทธิ์ประกันสังคมไปยังสปสช.ทำได้ยาก เหตุจากระบบแตกต่างกันมาก โดยมีแนวทางแก้ปัญหารักษาโรคร้ายแรง ด้วยการแยกบัญชีออกจากเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว ส่วนบำเหน็จของแรงงานนอกระบบ รัฐบริหารเงินแทน โดยการทยอยจ่ายระยะเวลา 15 ปี
ม.หอการค้า เผยแรงงาน 88.4% หนี้ท่วมหัว กระทุ้งขึ้นค่าแรง 9 บาท
ก.แรงงาน เตรียมจัดทำมาตรฐานฝีมือตามสาขาอาชีพ รับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีปี 58 สอดรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นแรงงานฝีมือ เพื่อแข่งขันกับแรงงานอาเซียน ส่วนเรื่องตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำเรื่องเข้าครม.เดือนนี้
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
3 เอ็นจีโอฟ้อง สปส.ให้คืน-หยุดเก็บเงินสมทบสุขภาพ 1%
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ปลัดแรงงานยันจ่ายแน่ค่า HA กลุ่มหมอจ่อฟ้องหากเบี้ยว
ค้านเอาเงิน สปส.จ่าย สปสช.หากโอนผู้ประกันตนไปบัตรทอง
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
รมว.แรงงานเผยเตรียมลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่
เปิดผลสำรวจการจ้างงานปี2553 งานบริการ-ไอที-คอมพิวเตอร์ครองแชมป์
บีโอไอเผย 109 บริษัทยันลงทุนในไทยต่อเนื่อง เร่งขยายกำลังผลิต-จ้างงาน
2 กุมภาพันธ์ 2554 สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
คาร์ฟูร์ถูกปรับขั้นสูงสุด หลังตรวจพบว่าติดป้ายราคาหลอกลวง
มังกรเงื้อฟัน ค้าปลีกยักษ์ฯ ติดป้ายว่าถูก แต่จ่ายเพิ่มที่เคาน์เตอร์
ครม.ไฟเขียว แรงงานนอกระบบจ่าย 100 บาท รับบำเหน็จชราภาพ
สหภาพแรงงานในกัมพูชา โวยกฏหมายใหม่จำกัดสิทธิสหภาพฯ
แกนนำสหภาพแรงงานถูกทำร้ายร่างกาย ช่วงเจรจาข้อตกลง
แรงงานนอกระบบวิพากษ์ "ประชาวิวัฒน์" ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หวั่นแค่เครื่องมือทางการเมือง
ผลสำรวจ ชี้ คอร์รัปชันไทยอยู่ในระดับรุนแรง สูญงบปีละกว่า 2 แสนล.
เปิดผลสำรวจโบนัส-เงินเดือน คนอสังหา-รถยนต์เป๋าตุงรับอื้อ แอล.พี.เอ็นฯแชมป์ จ่าย10.5เดือน
ขึ้นเงินเดือนนักการเมืองห่วยแตก-อย่าท้าทายสังคม !!
ขอเชิญชวนประชาคม มศว และบุคคลผู้สนใจ ร่วมพูดคุยเสวนาแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation