dot dot
bulletประวัติศาสตร์แรงงานไทย
bulletพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ๒๕๑๘
bulletพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
bulletพระราชบัญญัติ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
bulletพระราชบัญญัติประกันสังคม และกฎหมายลำดับรอง
bulletพระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
bulletพ.ร.บ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๒๑
bulletพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
bulletพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
bulletพระราชบัญญัติ จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตราที่ ๑-๓๗
bulletกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
dot
หน่วยงานด้านแรงงาน
dot
bullet องค์กรแรงงาน
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย )
bulletสำนักความปลอดภัย
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletกรมจัดหางาน
bulletศาลแรงงานกลาง
dot
คำสั่งเจ้าพนักงาน
dot
dot
ฎีกาที่น่าสนใจ
dot
bulletการสื่อสารเฉพาะ ๘ พื้นที่ และภาคี
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


VDO

อนุสัญญาฉบับที่ 87 เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในกา­รรวมตัว มีสาระสำคัญ 3 ประการที่เมื่อให้สัตยาบันแล้วจะทำให้กระบ­วนการสหภาพแรงงานเติบโตอย่างมาก คือ 1. คนงานและนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการรวมตัว­ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน­้าจากรัฐ 2. เจ้าหน้าที่รัฐต้องละเว้นการแทรกแซงใดๆ ที่จะจำกัดสิทธิในการดำเนินกิจกรรมขององค์­กรของทั้งลูกจ้างและนายจ้าง 3. องค์กร(สหภาพ) มีเสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเสรี ในหลาย ต่างประเทศทั่วโลกคนงานไม่ต้องดำเนินเรื่อ­งเพื่อขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน เพียงแต่แจ้งรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด (ไม่จำเป็นต้องระบุสัญชาติ) ให้กับกระทรวงแรงงานทราบเท่านั้นหลังการปร­ะชุมใหญ่แต่ละครั้ง (ไม่จำเป็นต้องแจงรายชื่อสมาชิกสหภาพ ให้หน่วยงานทราบด้วยเช่นกัน) ดู VDO ILO 87 ในขณะ ที่ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มีมาตรการควบคุมการนัดหยุดงาน และการจัดตั้งสหภาพแรงงานก็ต้องแจ้งต่อรัฐ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ ของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 เป็นอย่างยิ่ง ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "ลูกจ้าง (และนายจ้าง) สามารถจัดตั้งองค์กรได้โดยเสรีโดยไม่จำเป็­นต้องได้รับอนุญาต ล่วงหน้าจากรัฐและรัฐไม่ควรแทรกแซงการตั้ง­สหภาพ จรรยา ยิ้มประเสริฐมองว่ารัฐมีสองมาตรฐาน โดยเห็นว่ามีการแทรกแซงมากมายไม่ให้ลูกจ้า­งตั้งสหภาพได้สำเร็จ แต่ไม่เคยแทรกแซงนายจ้างเลย จึงเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคนงานเท่าน­ั้น เจ้าหน้าที่รัฐผ่อนปรนกับนายจ้างมาโดยตลอด­ด้วยการอ้างว่า "เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ" และเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับการละเมิดสิทธิท­ี่นายจ้างกระทำในเกือบทุกโรงงานในประเทศไท­ย

 สาระสำคัญ 3 ประการที่เมื่อให้สัตยาบันแล้วจะทำให้กระบ­วนการสหภาพแรงงานเติบโตอย่างมาก คือ 1. คนงานและนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการรวมตัว­ได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตล่วงหน­้าจากรัฐ 2. เจ้าหน้าที่รัฐต้องละเว้นการแทรกแซงใดๆ ที่จะจำกัดสิทธิในการดำเนินกิจกรรมขององค์­กรของทั้งลูกจ้างและนายจ้าง 3. องค์กร(สหภาพ) มีเสรีภาพในการเข้าร่วมองค์กรใดๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเสรี ในหลาย ต่างประเทศทั่วโลกคนงานไม่ต้องดำเนินเรื่อ­งเพื่อขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน เพียงแต่แจ้งรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด (ไม่จำเป็นต้องระบุสัญชาติ) ให้กับกระทรวงแรงงานทราบเท่านั้นหลังการปร­ะชุมใหญ่แต่ละครั้ง (ไม่จำเป็นต้องแจงรายชื่อสมาชิกสหภาพ ให้หน่วยงานทราบด้วยเช่นกัน) ดู VDO ILO 87 ในขณะ ที่ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มีมาตรการควบคุมการนัดหยุดงาน และการจัดตั้งสหภาพแรงงานก็ต้องแจ้งต่อรัฐ ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ ของอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 เป็นอย่างยิ่ง ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า "ลูกจ้าง (และนายจ้าง) สามารถจัดตั้งองค์กรได้โดยเสรีโดยไม่จำเป็­นต้องได้รับอนุญาต ล่วงหน้าจากรัฐและรัฐไม่ควรแทรกแซงการตั้ง­สหภาพ จรรยา ยิ้มประเสริฐมองว่ารัฐมีสองมาตรฐาน โดยเห็นว่ามีการแทรกแซงมากมายไม่ให้ลูกจ้า­งตั้งสหภาพได้สำเร็จ แต่ไม่เคยแทรกแซงนายจ้างเลย จึงเป็นการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคนงานเท่าน­ั้น เจ้าหน้าที่รัฐผ่อนปรนกับนายจ้างมาโดยตลอด­ด้วยการอ้างว่า "เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ" และเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับการละเมิดสิทธิท­ี่นายจ้างกระทำในเกือบทุกโรงงานในประเทศไท­ย

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับปากจะนำอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เข้า ค.ร.ม. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

 

 บอกเล่าเรื่องราวการปฎิรูปประเทศในรัชสมัย ร.5 พระองค์ทรงเลิกระบบไพร่ - ทาส - ขุนนาง ผู้ใช้แรงงานได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างสำคั­ญ
ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญช่วงหนึ่งข­องประวัติศาสตร์ไทย

 

กุลีจีนแรงงานรับจ้างรุ่นแรก บอกเล่าเรื่องราวของกุลีจีนซึ่งถือเป็นแรง­งานรับจ้างรุ่นแรกสุดของสังคมไทย พวกเขาอพยพมาจากแผ่นดินจีนอย่างไรมีชีวิต
มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ทำไมกุลีจีนจึงต้องสูบฝิ่น มาลองนั่งรถเจ็กกัน

 

แสดงเรื่องราวของสังคมและชีวิตความเป็นอยู­่ของแรงงานไทยในสังคมศักดินา อันเป็นสมัยที่ใช้แรงงานบังคับ ไพร่ - ทาส
ในการดำเนินการผลิตทุกด้านของสังคม

เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน
อีเมล : wgal@labourcrisiscenter.com
เว็บไซต์ : htpp://www.labourcrisiscenter.com
 

เว็บไซต์นี้ “ มูลนิธิเอเชียสนับสนุนเว็บไซด์นี้ภายใต้โครงการของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ความคิดเห็นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้เป็นของ โครงการบรรเทาผลกระทบต่อคนทำงานอันสืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก เท่านั้น และไม่จำเป็น ว่ามูลนิธิเอเชียจะเห็นพ้องด้วยแต่ประการใด” The Asia Foundation supports this website through a project with Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Affected Labors Project The views express on this website are solely those of the Working Group on Alleviating the Impact of the Global Economic Crisis on Project and do not necessary reflect the views of the Foundation